پنج قاره

Shargh - - حوادث -

اتهام علیه شرکت ژاپنی که کارمندش از کار زیاد خودکشی کرد بیبیســی:

یکی از آژانسهای تبلیغاتی شناختهشــده در ژاپن به مسئولیتداشــتن در خودکشی یکی از کارمندانش به دلیل حجم زیاد کار متهم شده اســت. پس از آنکه «ماتسوری تاکاهاشی» ۲۴ساله در سال ۲۰۱۵ خودکشــی کرد، آژانس تبلیغاتی «دنتسو» متهم شد که از استانداردهای قانون کار تخطی کرده است.

دوستان تاکاهاشــی که یکی از کارمندان زن در این شرکت بوده به نقــل از او گفتهاند که بــه دلیل حجم بالای کار تنها توانســته بود ۱۰ ســاعت در هفته بخوابد. مرگ ناشی از حجم بالای کار در ژاپن امری نسبتا معمول است و در زبان ژاپنی لغت «کاروشی» برای اشاره به آن به کار میرود. گزارش شده که تاکاهاشی قبل از مرگش برای مدت صد ساعت در ماه اضافهکاری کرده بود.

او در روز کریســمس ســال ۲۰۱۵ درگذشت. براســاس گزارشها، تاکاهاشــی در یادداشــتی که برای مادرش نوشــته بــود، گفت: چرا مجبوریــم کارهایی انجام بدهیم که خیلی دشــوار اســت؟! یکی از روزنامههای ژاپن نوشت: این آژانس تبلیغاتی متهم شده که کارکنانش را به اضافهکاریهای غیرقانونی وادار میکند. گفته شــده که پس از مرگ ماتســوری تاکاهاشی، آژانس تبلیغاتی دنتســو اصلاحاتی را در ســاختار اداری خود ایجاد کرده؛ ازجمله اینکه در ســاعت ۱۰ شــب چراغهــا را خاموش میکند تا کارکنانش مجبور به ترک اداره شــوند. رسما همهساله چند صد نفر به دلیل کار بیش از حد در ژاپن جان خود را از دســت میدهند، هرچند فعــالان اجتماعی گفتهاند آمار واقعی خیلی بالاتر از این میزان است.

یک واحد مسکونی در منچستر طعمه شعلههای آتش شد

منابع انگلیســی میگویند صبح روز شــنبه یک واحد مسکونی در منطقه بولتون شــهر منچســتر طعمه شــعلههای آتش شــد و تمام ســاکنان آن به بیمارستان منتقل شدهاند. پلیس کلانشهر «منچستر» روز شــنبه اعلام کرد نیروهای پلیس، آتشنشانی و امدادگران ساعت 9 صبح شــنبه برای رسیدگی به «آتشســوزی مهیب» در یک واحد مسکونی در منطقه بولتون اعزام شدهاند.

براســاس گزارشهای منتشرشــده، تمام ســاکنان این واحد مسکونی به بیمارســتان منتقل شدهاند، اما احتمالا شــماری از آنها جان باختهاند. جزئیات بیشتری درباره علت این حادثه منتشر نشده است.

فردی از طبقه نهم ساختمان در حال سوختن به پایین پرید

در پی وقوع آتشســوزی در یکی از ســاختمانهای وزارت دارایی الســالوادور فردی خود را از طبقه نهم این ســاختمان به پایین پرتاب کرد. وقوع آتشســوزی در یکی از ســاختمانهای وزارت دارایی در السالوادور به کشتهشدن دو نفر و مجروحشدن ۲۵ نفر دیگر انجامید. این آتشســوزی از یکی از طبقات تحتانی آغاز شــد و به بقیه طبقات ســاختمان سرایت کرد. حدود ۲۵ نفر در این حادثه مجروح شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شــده است. دلیل وقوع آتشسوزی نقص فنی یکی از سیستمهای تهویه هوا عنوان شده است.

در این حادثه تعدادی از افراد داخل ساختمان به مدت چند ساعت در محاصره آتش بودند و یکی از آنها که از نجاتیافتن ناامید شده بود اقدام به پریدن از طبقه فوقانی این ساختمان 9 طبقه کرد. این فرد که از ارتفاعی در حدود 3۰ متر به زمین برخورد کرد به طور معجزهآسایی زنده ماند. مســئولان خدمات اضطراری الســالوادور گفتهاند که وی زنده مانده اســت اما شــرایط پزشکی وی وخیم اســت. این حادثه و صحنههای گرفتارشــدن مردم در آتش یادآور حادثه آتشســوزی ماه ژوئــن در برج گرنفل در غرب لندن اســت کــه در آن حداقل 8۰ نفر مردند. «ســالوادور سانچس سرســن»، رئیسجمهور السالوادور، در تلویزیون ملی این کشــور گفت که یک زن، یک کارگر و یک نفر هم در بیمارستان فوت کردهاند.

وی افزود در میان مجروحان این حادثه حال سه نفر وخیم است و دو نفر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.