باند واردكننده طلای قاچاق به كشور به دست پليس زنجان متلاشی شد

Shargh - - حوادث -

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: پلیس شهرســتان خدابنــده از توابع این اســتان، موفق به شناسایی و متلاشــیکردن یک باند واردکننده طلای قاچاق به کشور شد. سردار علی آزادی افزود: اعضای این باند وقتی خود را در دام مأموران گرفتار دیدند، با پیشــنهاد رشوه ۱۰ شــمش طلا به ارزش ‪۱ 7‬میلیارد ریال قصــد تطمیع مأموران به منظــور فرار از چنگ قانون را داشــتند که مأموران وظیفهشناس خدابنده این پیشنهاد وسوسهانگیز را رد کردند. وی اظهار کرد: اعضاي ســهنفره این باند قصد داشتند 3۲ کیلوگرم شمش طلای ۲۴ عیار به ارزش ‪۵ ۴‬میلیارد ریال را از کشورهای عربی و با استفاده از یک دستگاه خودروی ســواری ال9۰ از مســیر ارتباطی زنجــان به مقصد مرکز ایران انتقال دهند که درایت و تیزبینی مأموران انتظامی مانع از آن شد. سردار آزادی افزود: مأموران بــا انجام کار اطلاعاتی، فنی و پلیســی، خودروی این ســه متهم حامل طلای قاچاق را پس از شناسایی و تعقیب و مراقبت در کیلومتر 6۵ حدفاصل «روستای قمشــلو به ســهراهی تاتارده» شهرســتان خدابنده متوقف و نســبت به دستگیری متهمان اقدام کردند. وی تصریح کرد: حین بازرسی خودروی حامل طلای قاچاق، یکی از متهمان با اســتفاده از تاریکی شــب متواری شد؛ اما دو متهم دیگر دستگیر شده و تعداد ۲۱ قطعه شمش طلای قاچاق از آنان به دست آمد. فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مأموران پس از اینکه متوجه فرار یکی از متهمان شدند، بلافاصله به همه واحدهای انتظامی و گشتهای فعال در سطح حوزه، موضوع را اعلام کردنــد که مأموران انتظامی بخــش گرمــاب خدابنده با تیزبینی و ســرعت عمل مناســبی که داشتند، موفق به دســتگیری این متهم فراری با ۱۱ قطعه شــمش طلا شدند. سردار آزادی افزود: رشــوه ۱۰ شمش طلا از سوی یکی از متهمان پرونده که به منظور چشمپوشی مأموران از طلاهای کشفشــده پیشنهاد داده شــده بود، با صحت عمل مأموران گزارش و ضمیمه پرونده شد و هر سه متهم برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی اســتان معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.