كشف 850 كيلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

Shargh - - حوادث -

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف 8۵۰ کیلوگرمی انواع مواد مخدر در سه ماه گذشته در ســطح اســتان خبر داد. سردار «ســیدمحمود میرفیضــی» بــا اعلام این خبــر افزود: در راســتای مقابله بیامان با قاچاق و تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیســی در ســه ماه گذشــته موفق شــدند بیش از 8۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشــف کنند. فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد افزایش داشــته اســت، افزود: بیش از3۰ باند تهیه و توزیع مــواد مخدر نیز در این مدت شناســایی و متلاشــی شــد. سردار میرفیضی، خاطرنشــان کرد: دراینباره تعداد زیادی از خردهفروشــان مواد مخدر شناسایی و دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونــی تحویــل مراجــع قضائی شــدند. فرمانده انتظامی اســتان مازندران، با اشــاره به جمعآوری معتــادان متجاهر در این مــدت از تحویل این افراد به مراکز ترک اعتیاد مواد ۱۵ و ۱6 خبر داد. ســردار میرفیضی در ادامه با اشــاره به اینکه ســوءمصرف مــواد مخدر ازایــنرو که بنیانهای روحــی، روانی، اخلاقــی و اجتماعی خانواده و اجتمــاع را متزلزل میکند، گفت: امروزه مواد مخدر بهعنوان مسئلهای اجتماعی تلقی میشــود که ســبب بهوجودآمدن رفتارهــای آســیبزایی ماننــد اختــلال و تنش در نقشهــای خانوادگــی، ولگــردی و خیابانگردی، تکدیگری، انجام رفتارهای کجروانه و ... میشــود. فرمانده انتظامی اســتان مازندران در خاتمه با بیان اینکه اعتیاد خانوادهها را فرومیپاشــد و شخصیت و زندگی قربانیان خود را به اشــکال بسیار گوناگون نابود و متلاشــی میکنــد، از مردم خواســت برای مقابلــه با این بلای خانمانســوز و داشــتن محیط اجتماعی ســالم با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخبار را به مرکز فوریتهای پلیســی ۱۱۰ اعلام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.