ایجاد مزاحمت برای معلم دوران دبستان برای ایجاد ارتباط

Shargh - - حوادث -

پسری جوان که برای ارتباط با معلم دوران ابتدایی خود برای او در شــبکههای مجازی ایجاد مزاحمت میکرد، شناســایی و دستگیر شــد. سرهنگ حسین صادقیکاشــان، رئیسپلیس فتای اســتان سمنان، از دســتگیری مزاحم اینترنتی که با استفاده نادرست از شــبکههای اجتماعی برای بانــوان، مزاحمت ایجاد میکرد، خبــر داد و گفت: در پی وصــول یک پرونده بــا موضوع مزاحمت اینترنتی از دادســرا، رســیدگی پرونده در دستور کار کارآگاهی پلیس فتا در شهرستان شاهرود قرار گرفت. وی افزود: زني جوان مستنداتی برای بررسی فنی به کارشناسان پلیس فتا ارائه کرد که شخصی ناشناس با بهرهگیری از شبکههای اجتماعی پیامرســان تلفــن همراه اقــدام به ارســال پیامهای توهینآمیز کرده و این امر باعث ایجاد اخلال در روند زندگیاش شده است. سرهنگ صادقی ادامه داد: با بررسی شواهد موجود و اقدامات تخصصی در نهایت متهم شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد. متهم در ابتدا منکر بزه انتسابی در پرونده بود که در ادامه با مشــاهده ادله و مستندات جمعآوریشده لب به اعتراف گشــود و مشخص شــد شاکی معلم دوران ابتدایــی متهــم بوده اســت و انگیــزه خود را ارتباط با شــاکی بیان کرد. رئیسپلیس فتای سمنان به کاربران فضای مجازی بهویژه کاربران شــبکههای اجتماعی توصیه کرد به هیچ عنوان به افراد ناشناس در این فضا اعتماد نکرده و اطلاعات مهم و شخصی خود را منتشــر نکنند. از واگذاری سیمکارتهای خود بــه دیگران جــدا بپرهیزند و در صــورت مفقودی یا ســرقت حتما در ســریعترین زمان ممکــن اقدام به سوزاندن سیمکارت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.