دستگيری قاتل 19ساله و 2 همدستش در گنبد

Shargh - - حوادث -

فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دســتگیری قاتل ۱9ســاله گنبدی و دو همدســتش که شامگاه ۲7 خرداد امســال با اسلحه شــکاری اقدام به قتل جوانی ۲6ســاله در این شهرســتان کرده بودند، خبر داد. ســرهنگ محمود علیفــر اظهار کرد: این قاتل و دو همدســتش که هرکدام ۱9 و ۲۰ساله هستند، با طراحی نقشه، اقدام به قتل جوانی که دارای سابقه کیفــری بود، کردنــد. وی گفت: مأمــوران انتظامی گنبــدکاووس پس از دو هفته بررســی ســرنخهای بهدستآمده و تحقیقات میدانی و کنترل دوربینهای مداربســته، موفق به شناســایی قاتل و همدستش شــدند که در روز حادثه راکب موتورسیکلت بودند. ســرهنگ علیفر اضافه کرد: قاتل و همدســتش در روز حادثه با یک دســتگاه موتورســیکلت که پلاک انتظامی آن را پوشــانده بودنــد، در خیابان «آرش» گنبدکاووس اقدام بــه قتل کرده و از صحنه متواری میشــوند. وی تصریح کرد: پس از شناســایی قاتل، او و همدســتانش که در یک کارگاه مبلسازی در این شهر مشغول فعالیت بودند، دستگیر شدند. فرمانده انتظامی گنبدکاووس با اشــاره به اقــرار متهمان به قتل، گفت: از قاتل و همدســتانش علاوه بر اسلحه شــکاری چند فشــنگ نیز کشــفوضبط و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.