كشف 182 كيلوگرم مواد مخدر در مشهد

Shargh - - حوادث -

در دو عملیــات پلیســی بیــش از ۱8۲ کیلوگرم مواد مخدر در مشــهد کشــف شد. رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر خراســانرضوی گفت: مأموران مرکــز عملیات ویژه پلیس مبــارزه با مواد مخدر در اقدامی اطلاعاتی به ســرنخهایی از قاچاق دو محمولــه مواد افیونی دســت یافتند. ســرهنگ «صفدری» افزود: مأمــوران انتظامی در پیگیری این عملیات و با ردزنیهای اطلاعاتی و با شناســایی یک ســوداگر مرگ که قصد قاچاق مقادیری مواد مخدر با خودروی پژو ۲۰6 از مشــهد به قوچان را داشــت، وارد عمل شــدند. وی گفت: مأمــوران با کمین در مسیر تردد متهم، او را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و در بازرســی از خودرو بیــش از 8۰ کیلوگرم تریاک کشــف کردند. رئیــس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر خراســانرضوی اظهار کرد: مأموران مرکز عملیات ویژه پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان در مرحله دوم ایــن عملیات خودروی تانکردار را که از اســتان خراســان جنوبی به مشــهد در حرکت بود، پس از تعقیب و مراقبتهای نامحســوس در ورودی شهر مشهد متوقف کرده و در این اقدام ضربتی با بازرسی خودرو ۱۰۲ کیلوگرم تریاک کشــف کردند. ســرهنگ صفــدری گفت: راننــده خودرو تانکردار دســتگیر و تحقیقات دراینباره ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.