اهدای عضو زن 47ساله به 3 نفر زندگی بخشيد

Shargh - - حوادث -

اعضای بدن بانویي که مرگ مغزی شــده بود در شــهرکرد به ســه بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشــید. زهــرا ســیاح، هماهنگکننده تیــم پیوند اعضای چهارمحالوبختیاری، گفت: بیمار ۴7ســاله در هفتــه گذشــته با تشــخیص خونریــزی مغزی )آنوریسم مغزی( در بخش ICU بیمارستان آیتالله کاشــانی شهرکرد بســتری شده بود. ســیاح افزود: پس از تشــخیص و تأیید مرگ مغــزی بیمار و اعلام رضایت خانواده وی، کبد و کلیههای بیمار جداسازی و برای پیوند به ســه بیمار نیازمند به شــیراز منتقل شــد. از ابتدای امســال تاکنون اعضای بدن ۱۰ بیمار مرگ مغــزی در چهارمحالوبختیاری جداســازی و برای اهدا به بیماران نیازمند به استانهای اصفهان و شیراز منتقل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.