خسیس مولیر در پردیس تئاتر تهران

Shargh - - هنر -

نشســت رســانهای نمايش «خسيس» از شــاهکارهای مولير، در مجموعه تئاتر شهر و سالن مشاهير با حضور مريم کاظمی، ساقی زينتی و هومن رهنمون، کارگردان و بازيگران نمايش، يکشــنبه، 18 تير برگزار شد.

در ابتدای نشســت، تيزری از تمريــن عوامل کار نشــان داده شــد و ســپس مريم کاظمــی بهعنوان کارگردان گفت: اين نمايش، يک اثر کمدی کلاسيک اســت، نه به شــکل کمدی تلويزيون و سينما؛ بلکه نمايشــی که جزء کمدیهای قديمی است و در قرن 16 ازســوي ژان مولير نوشــته شــده. اين نمايش از داستانها و افسانههای کهن گرفته شده است. توجه و تمرکز گروه ما، بر قصهگويی به سبک بسيار ساده و قابلفهم، با استفاده از حرکات نمايشی است.

مريم کاظمی در ابتدای جلســه ضمن اشــاره به شــيوه کاریاش عنوان کرد: هميشــه اين دغدغه را دارم کــه نمايشهايي را روی صحنــه اجرا کنم که مــردم عادی و کوچــه و بازار بياينــد و آنها را ببينند و برهميناســاس نمايشنامههايــی متناســب و سرگرمکننده را انتخاب میکنم. شيوه اجرايم خاص و ماحصل تجربيــات چهاردههایام در گروه تئاتری مستقل است.

اين کارگردان در ادامه نشســت ضمن اشــاره به علاقهاش بــه اجرای نمايشهای کمدی کلاســيک خاطرنشان کرد: در کارهای اخيرم ازجمله «رامکردن زن ســرکش» و همين نمايش «خســيس»، ژانر اثر کمدی کلاســيک اســت؛ کمدی کلاسيکی که شامل کمدی و تراژدی اســت. هردو اين نمايشها برگرفته از داستانهای کهن هستند.

کاظمی بــا تأکيد بر اعتقادش بــه قصهگويی در اجرای نمايشهايش عنوان کرد: تمرکز گروه ما روی قصهگويی به ســبک ســاده و قابل فهم با استفاده از حرکات نمايشــی طراحیشده بر اساس الگوهای ايرانی مثل سياهبازی، روحوضی و ... است؛ کاری که مناسب ديدن همه اعضاي يک خانواده باشد.

وی افزود: ما در نمايش، هم از سازهای ايرانی و هم از سازهای خارجی استفاده کرديم تا يک نمايش قابلفهــم و تصويری را برای مخاطــب به نمايش بگذاريم. من کارم را با تئاتر بزرگســال شروع کردم و از ســال 86 به طور جدی وارد تئاتر شدم. شيوهای را آموختــم که در تئاتر کــودک هم کار کنم. تازگی و نشاطی در تئاتر کودک هست.

اين کارگردان همچنين درخصوص حضور حسين محباهری در اين نمايش با وجود بيماری، تصريح کرد: حســين محباهــری يک دوره درمــان را طی میکنــد و درمان او همچنان ادامه دارد؛ ولی در کار کاملا ســرحال است و همزمان با کار، طول درمان را هم طی میکند.

او درخصوص انتخاب پرديس تئاتر خاوران برای اجرای نمايش بيان کرد: من میخواســتم مخاطب کمی از مرکز شــهر فاصله بگيــرد و به اطراف برای تماشــای نمايش برود. مردم بايد از تغييرات جامعه باخبر باشــند. از نظر من، مشــکل تماشاگر اصلا به مــکان جغرافيايی ســالن مربوط نيســت؛ بلکه به مسائل مهمتری مربوط اســت که بايد حل شود. ما از روز اول تمرينها را در همين ســالن آغاز کرديم و سه ماه طول کشيد.

مــا از اصحــاب رســانه میخواهيــم تــا اطلاعرســانیهای مربوطه را انجــام دهند، هرچند وظيفه مديران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اســت که مردم را برای تماشــای نمايش به سالنهای اطراف تهران دعوت کنند.

در ادامه نشســت، ساقی زينتی درباره نقشش در نمايش خسيس گفت: 18 سال بود بهواسطه حضور در ســينما و تلويزيــون از تئاتر دور بــودم و از مريم کاظمی خواســتم که در نمايشش بازی کنم و ايشان هــم موافقت کــرد. من در نمايش خســيس نقش فروزين را بــازی میکنم که مثل خودم شــخصيت شلوغ و پرتحرکی دارد.

هومن رهنمــون، بازيگــر ديگر نمايــش، درباره حضورش در خســيس متذکر شــد: من در نمايش خســيس نقش کلانت را بازی میکنم؛ نقشــی که بهلحاظ سنوســالی، 20 سالی از من کوچکتر است و برايم ايفايش چالشزا بود و چون از ساير بازيگران ديرتر به گــروه پيوســتم، برای آمادهشــدن مراحل ســختی را تجربه کردم و در ســالهايی که به ايران برگشتهام کمتر مجال بازيگری را داشتهام.

آنها همزمان با اجرای خســيس در پرديس تئاتر، نمايشهای خيابانی را هم در هشــت پارک تهران از جمله ملت، پرديسان، لاله، ولايت، بسيج، آبوآتش، گفتوگو و پارک دلفينها دارند.

در بخش پايانی نشســت نمايش خسيس، مريم کاظمــی درباره روند تمرينات عنــوان کرد: تمرينات از 27 فروردين در پرديس تئاتر تهران شــروع شده و اجرای عمومی نمايش از 30 تير آغاز و اجرای ژنرال نمايش 27 تير خواهد بود.

مريم کاظمی، کارگردان- بازيگر باســابقه سينما، تلويزيــون و تئاتر، چندی اســت تمرينــات نمايش خســيس را در پرديس تئاتر تهران آغاز کرده است. رامکردن زن ســرکش، ماهپيشونی، شــاهزادهخانم بدترکيب، کلوچه دارچينی و غــول بزرگ مهربان از جمله اجراهای کاظمی در عرصه تئاتر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.