بزرگداشت علي نصيريان

Shargh - - هنر -

گروه هنر: پاسداشت هفت دهه تلاش هنري استاد علــي نصيريان بــر صحنه با حضور جمــع کثيري از چهرههاي سياسي و هنرمندان مطرح و اهالي رسانه در مجموعه تئاتر شــهر برگزار شد.در اين مراسم که شامگاه شنبه، 17 تير با اجراي ويژه نمايش «اعتراف»، به کارگرداني شهاب حسيني برگزار شد، پس از اجراي نمايش، عباس ســجادي، مديرعامــل بنياد فرهنگي نياوران، بهعنوان مجري برنامه روي ســن حاضر شد و بــا دعــوت از چهرههايي همانند مهدي شــفيعي، مديرکل هنرهاي نمايشي، علي مطهري، نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي، حجتالاسلام مازني، عضو کميسيون فرهنگي مجلس، محمدجواد حقشناس، عضو شــوراي شــهر تهران، مرتضي کاظمي، مشاور وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامي، مهنــدس کاظمي، مشــاور وزير ارشــاد، اکبر زنجانپور، ايــرج راد، داوود ميرباقــري، فاطمــه معتمدآريا، کامبيز روشــنروان، شهاب حســيني، داوود اسدزاده، حسن فتحي و علي شــيرازي از هفت دهه هنرنمايي و نقشآفريني علي نصيريان، بازيگر پيشکسوت تئاتر، سينما و تلويزيون، تقدير شد.در اين مراســم پس از آنکه علي نصيريان کيکي که براي اين مراســم در نظر گرفته شده بود را بريد، هدايايي از ســوي اداره کل هنرهاي نمايشــي، عزتالله انتظامي و علي شيرازي به او اهدا شد. علي شيرازي، نقاش شناختهشده کشورمان، يک تابلو و از طرف عزتالله انتظامي نيز يک نسخه از کتاب «آقاي بازيگر» به علي نصيريان اهدا شد.عزتالله انتظامي، دوســت قديمي علي نصيريان که نسخهاي از کتاب «آقــاي بازيگر» را به علي نصيريــان هديه کرده بود، متني را خطاب به نصيريان نوشــته بود که از ســوی سجادي قرائت شــد. در متن عزتالله انتظامي آمده بود: «علي عزيزم... ســالها گذشته... از آن زمان که همراه و در کنار هم نبض تماشاگرمان را روي صحنه جادويي تئاتر در دســت ميگرفتيــم... ما در کنار هم بزرگ شــديم... آموختيم... ياد داديم و تجربه کرديم. خوشحالم از اينکه همچون گذشته و تمام سالهاي رفته همچنان نبض تماشــاگرت را در دست داري و چون ســابق در همهجا ميدرخشــي. خوشحالم از اينکــه عمري که رفــت خوش رفــت. برايت آرزوي موفقيــت و تندرســتي دارم نازنيــن رفيــق قديمي: عــزتالله انتظامي».صادق زيباکلام، ايرج حســابي، منوچهر اکبرلو، ســيروس ابراهيمزاده، هادي مرزبان، فرزانه کابلي، عبدالله اســکندري، ترانه عليدوستي، اردشــير صالحپور، محمدحســين ناصربخت، هادي کريمــي و... از جمله ديگر چهرههاي آشــناي حاضر در اين مراسم بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.