مراکز غيرمسئول حق دخالت ندارند

Shargh - - هنر -

انجمن تهيهکنندگان مســتقل سينمای ايران در بيانيهای اعلام کرد: «مراکز غيرمســئول حق دخالــت در کيفيت فيلمهای ســينمايی را ندارند». در اطلاعيه انجمن تهيهکنندگان مســتقل ســينمای ايران آمده اســت: «ضمن تأکيد بر لزوم عدم دخالت مراکز غيرمســئول و ازجمله حوزه هنری، در کيفيت فيلمهای ســينمايی، به اطلاع میرساند که مهرداد فريــد در مناظره با رئيس ســازمان ســينمايی حوزه هنــری، نظرات شــخصی خــود را بيــان کردهاند». در ادامه ايــن اطلاعيه نيز آمــده: «1-انجمن ضمن اســتقبال از هرگونه گفتوگو، لازم میداند به اطلاع برســاند در مناظــره آقای مهــرداد فريد بــا رئيس ســازمان ســينمايی حوزه هنری، آقای فريد نظرات شــخصی خود را اعــلام کردهاند؛ چراکه بر اســاس گزارشــات نمايندگان انجمن مستقل در هيئترئيسه شــورای عالی تهيهکنندگان ســينمای ايران، ايشان نمايندگی شــورای عالــی يا تهيهکنندگان ســينمای ايــران را در اين مناظره، بر عهده نداشــته و صرفا از نگاه شــخصی گفتوگــو کردهانــد. 2- انجمن لازم میداند اعلام کند: هرگونه اعمال نظر بر اثر هنری و در اين مورد خاص فيلمهای ســينمايی توسط مراکز غيرمسئول و ازجمله حوزه هنری، امری غيرقانونی و از مصاديق سانســور مضاعف میباشد. بديهی است که مشــاورهدادن با اعمال سليقه متفاوت است. در مشاوره، مشاورهگيرنده مختار است که نظر را بپذيرد يا خير؛ اما در شــيوه حوزه هنری، اکران يا عدم اکران فيلم در ســينماهای تحت پوشــش مطرح است که ناگفته پيداســت چون تحريم نمايش فيلم را در پی دارد، به گمان مــا امری غيرقانونی و سوءاســتفاده از امــوال عمومــی در اختيــار اســت. 3- انجمــن تهيهکننــدگان مســتقل اعــلام میدارد کــه افراد و اشخاص در گفتوگوهای عمومی يا اعلام نظرهای شــخصی، بايد بين نگاههای شــخصی با تصميمات جمعــی و اصول صنفی تفــاوت گذاشــته و بدون تســلط بر ديدگاههای صنفی، بهگونهای رفتار نکنند که شنوندگان، بينندگان يا خوانندگان اين دو را با هم خلط و باعــث نگرانی اعضای صنف يا ديگر اصناف همکار شــود. 4- انجمــن تهيهکنندگان مســتقل از هيئترئيسه شورای عالی انتظار دارد، مراقبت نمايد که منافع صنفی تهيهکنندگان ســينمای ايران، مورد بدهبستان با صاحبان قدرت قرار نگيرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.