رونمايی از کتاب کودکان «محک»

Shargh - - هنر -

بــه مناســبت روز ادبيات کــودک و نوجــوان از کتاب «قصههای بچههای محک» رونمايی شد. به گزارش روابطعمومی محک، کودکان مبتلا به ســرطان به مناســبت روز ادبيات کودک و نوجوان از کتاب «قصههای بچههای محک» رونمايی کردند.

مدير خدمــات حمايتی محک در حاشــيه اين مراســم درباره محتوای اين کتاب گفت: «کتاب قصههای بچههای محک شــامل متون و تصاويری است که به وسيله کودکان مبتلا به سرطان تهيه شده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.