اولين سالگرد «جمشيد ارجمند»

Shargh - - هنر -

اولين ســالگرد زندهياد جمشيد ارجمند، مترجم و منتقد سينما، ســاعت 10 صبح روز پنجشنبه، 22 تير بر سر مزار اين فعال فقيد ســينمای ايران برگزار میشود. اين مراسم از سوی چند نفر از شــاگردان قديمی زندهياد ارجمند برگزار میشود. جمشيد ارجمند متولد 24 دی 1318، روز 23 تير 95 و در 77سالگی چشم از جهان فروبســت. او مؤلف آثاری چون «درباره سينما»، «فيلمساختن» و «ســينماگر» اســت و ترجمه بيش از 14 عنوان کتاب را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.