«جنگجوی کوچک» برنده کارلووی واری شد

Shargh - - هنر -

مراســم اختتاميه پنجاهودومين دوره جشنواره بينالمللی فيلم کارلــووی واری با اعطای جايزه گوی بلورين بهتريــن اثر به فيلمی از کشــور ميزبان برگزار شد. هيئت داوران جشنواره فيلم کارلووی واری فيلم «جنگجوی کوچک » ســاخته «واسلاو کادرنکا » را بهعنوان برنده جايــزه گوی بلورين بهترين فيلم و همچنين جايزه نقدی دوهزارو 500 دلاری اين رويداد سينمايی معرفی کردند. اين اولينبار در 15 سال اخير اســت که فيلمی از کشــور ميزبان - جمهوری چک - موفق به کسب جايزه اول جشنواره کارلووی واری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.