«خودروي مردمي» براي خواصِ ايران

فولكس واگن بعد از 17سال باز ميگردد

Shargh - - اقتصاد - احمد فرهادی کارشناس اقتصادی

در تاریخ خــودرو، نام «فولکسواگــن» بهعنوان نماد اندیشــه تولید خودرویی برای مردم، حک شده اســت؛ ســودایی که آن را بــه آدولف هیتلــر، رهبر حزب نازیســم آلمان، نسبت میدهند؛ میگویند او از فردیناند پورشه تقاضا کرد، خودرویی بسازد که عموم مردم آلمان توانایی خرید آن را داشته باشند؛ بنابراین شرکت تأسیسشــده، «فولکسواگن» نامیده شد که در زبان آلمانی به معنای «خودرو مردم» است.

ایــن اندیشــه در ســال 1936 تبلــور عینی یافت و نمونههــای اولیــه خودرویــی کــه از یــک موتور چهارسیلندر خطی خنکشــونده با هوا که در عقب ماشــین، بهره میگرفت، رونمایی شــدند. در ســال 1937 خــودرو مذکــور تحت برنــد فولکسواگن با کد شــرکت کیدیاف تولید شــد که بعدهــا با نام فولکــس قورباغهای )فولکسواگن بیتل( شــناخته شــد. امــروزه از 10 خــودرو پرفروش تمــام دوران صنعت خودروســازی جهان، سه خودرو، به شرکت فولکسواگن تعلق دارد، که عبارتند از: فولکسواگن پاســات، فولکسواگن گلف و فولکــس قورباغهای. از آن زمان تاکنون این شــرکت بهعنــوان پرتیراژترین خودروســاز آلمانی به تولید انواع خودرو مشــغول اســت؛ بهنوعــی کــه در ژانویــه 2017 )بهمنمــاه 1396( شــرکت خودروســازی فولکسواگــن اعلام کرد با ســبقتگرفتن از رقیب ژاپنی خــود، تویوتا، به پرفروشترین خودروساز جهان تبدیل شده است.

این شــرکت در ســال 2016 میلادی اعلام کرد که توانســته حدود 10میلیونو 310 هــزار خودرو در این مدت در کشورهای مختلف جهان به فروش برساند. فولکسواگــن نهتنها در جهان کــه در بازار رقابتی و دشوار آلمان نیز رتبه نخست میزان فروش را دارد.

ردپای سابقه حضور فولکسواگن در ایران به دو دهه 50 و 90 با خودروهــای بیتل و گل برمیگردد. حال این شرکت بزرگ خودروسازی که در سال 2000 ایــران را ترک کــرده بود، بار دیگر درصــدد ورود به بازار ایران اســت. اینبار با همکاری شرکت ماموت، نیویورکتایمز در رابطه با چرایی دلایل حضور دوباره فولکسواگن در ایــران به دو مورد اشــاره میکند: تکیه کمتر به بازارهای بیثبات چین و برزیل و علت دوم رســوایی اخیر این خودروساز و محکومشدنش بــه پرداخت جریمه. از یکســو آمارهــا بیانگر روند کاهشــی فــروش فولکسواگن در دو کشــور چین و برزیل است و از سوی دیگر پرداخت 4.3 میلیارددلار بهعنوان جریمه به دلیل محکومیت از ســوی دادگاه ایالتی دیترویت آمریکا بهواســطه انتشار آلایندههای دیزلی و دورزدن قانون مشکلاتی را برای این شرکت ایجاد کرده است.

در همیــن راســتا چندی پیش هــم فولکسواگن فعالیتهــای خــود را در روســیه گســترش داد و با کمپانی «جیایزد» روسیه قرارداد بسیار خوبی بست؛ قراردادی که حتی طبق آن فولکسواگن به ســاخت موتــور دولیتری برای خودروهای ســبک «جیایزد» خواهد پرداخت، حالا هم نوبت ماموت است که مانند «جیایزد» روسیه این همکاری را آغاز کند. جدای از این دو عامل باید به سراغ عوامل دیگری هم رفت؛ بازار بسیار مستعد ایران با وجود جمعیت 80 میلیونی این کشور و رفع تنگناهای ارتباطات بینالمللی با واسطه فرصــت برجام. طبــق گفته مقامــات فولکسواگن، بازار خودرو در ایران در ســالهای پیشرو شاهد رشد بسیار خوبی خواهد بود. بنابراین مسئولان این شرکت معتقدند که «بــازار خودرو ایران در ســالهای آینده شاهد رشد بسیار مناســب و قابلتوجهی خواهد بود، بنابراین پیشبینیها حاکی از آن است که در سالهای آینده سالانه سه میلیون خودرو در این بازار به فروش خواهد رســید. به همین خاطر ما هم با هدف کســب ســهم حداکثری از ایــن بازار مهــم خاورمیانه به این کشور ورود میکنیم».

طبق گفته ســخنگوی فولکسواگن، این کمپانی بزرگ در ماه آینده )مرداد( دو خودرو تیگوان و پاسات را به شکل کاملا رسمی به بازار ایران وارد خواهد کرد و فروش این خودروها در هشت نمایندگی معتبر آغاز میشود. شنیدههای موجود خبر از قیمتهای بالای ایــن خودروســاز مردمی میدهنــد! قیمتهایی که محصولات این خودروســاز مردمی را به خودروهای خواص مردم ایران تبدیل خواهد کرد.

پیشبینی میشــود بهای پاسات بین 180 تا 200 میلیــون و تیگوآن بیــن 220 تــا 240 میلیون تومان در بــازار ایران باشــد. اگرچه این خودروهــا در این محدوده قیمتی رقبای جــدی دیگری هم دارند، اما نامونشــان فولکسواگن و مصرف سوخت پایین این خودروها از مزیتهای ورود این شــرکت محســوب میشــود؛ بهعنوانمثال مصرف ســوخت تیگوان با 5.5 لیتر در صدکیلومتر است که در نوع خود یکی از کممصرفترین خودروهای شهری بهشمار میرود.

ورود شرکت فولکسواگن میتواند زمینهای برای حضور تولیدات زیرمجموعههای این غول خودروساز آلمانی؛ یعنی آئودی، اشکودا، بنتلی، بوگاتی، پورشه، ســئات و لامبورگینی را نیز در بازار ایران فراهم آورد، بهطوریکه آندر سانت، مدیر پروژههای این کمپانی، در ایران اعلام کرد: فولکسواگن با بازگشت به ایران یکی دیگر از نقاط خالی خود در نقشــه خودروسازی جهانی را پر خواهد کرد.

بدونتردیــد «قیمــت» عامــل بســیار مهمــی در تصاحــب بــازار ایــران اســت. بنابرایــن اگر این «خودروساز مردمی» درصدد است تا خودروهایش را به تعداد بیشتری از مردم ایران بفروشد، باید تنوع بیشتری در سبد فروش محصولات خود ایجاد کند و خودروهایی در محــدوده قیمتی بهمراتب پایینتری عرضه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.