افزایش جرائم نژادپرستانه بعد از برگزیت

Shargh - - روزنامه -

روزنامه ایندیپندنت بریتانیا بیمحابا به برگزیت و آثار آن میتازد و مینویســد جرائم مربوط بــه نفرتهای نژادپرســتانه و مذهبی نتیجه و میراث چنین رویدادی است. ایندیپندنت در گزارشی که در صفحه یک خود منتشر کرده ادعا میکند تحقیقات صورت گرفته بر روی انواع جرائم و خشــونتها در جامعه بریتانیایی نشان میدهد از زمــان برگزاری رفراندوم خروج تا به حال جرائم نژادپرســتانه و رفتارهای خشــونتبار مربوط به عقاید مذهبی 23 درصد افزایش داشته اســت. اغلب آنها که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادهاند از حضور مهاجران و مســلمانان در بریتانیا ناراضی هستند. ایندیپندنــت ادعــا میکند برگــزاری رفراندوم خروج باعث شــده عقاید نژادپرســتانه و تبعیضهای مذهبی بیشازپیش نمایان شود و بســیاری از شهروندان ســعی کنند با ارتکاب به قتل و رفتارهای مشــابه آن اعتقادات خود را بروز دهند. ایندیپندنت در گزارشی که به همین منظور تهیه کرده، جزئیــات نگرانکنندهای از بروز جرائم نژادپرســتانه را در جامعه بریتانیایی در دســترس مخاطبانش قرار داده است. عکس یک این روزنامه فینال مسابقات راگبی را در اوکلند به تصویر کشیده است؛ جایی که دو تیم آلبلکز بریتانیا و آیریش لاینز ایرلند به تساوی 15 - 15 دست پیدا کردهاند و جام قهرمانی را با هم بالا برده اند! بازیکنان هر دو تیم در عکس قهرمانی حضور دارند. ایندیپندنت نوشــته تســاوی با طعم قهرمانی. در بخش یادداشتهای این روزنامه تیتری میخوانیم درباره جنگ موصل؛ عملیات موصل تا چند روز دیگر تمام میشود.

نکته: گزارش ایندیپندنت درباره میراث برگزیت قابل تأمل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.