در انتخابات آمریکا دخالت نکن!

Shargh - - روزنامه -

گاردیــن در عکس یک، پوتین و ترامپ را در حال دســتدادن در نخستین گفتوگوی دونفره در حاشیه اجلاس گروه 20 در هامبورگ به تصویر کشــیده است. این روزنامه در تیتر یک خبر میدهد ترامپ خطاب به پوتیــن گفته در انتخابــات آمریکا دخالــت نکن! منظور ترامپ از این جمله، ادعاهایی است که رسانههای آمریکایی و البته بسیاری از مراکز امنیتی این کشــور مطرح کردهاند. آنها متفقالقول مدعی هســتند نتیجه انتخابات ریاســتجمهوری اخیر آمریکا متأثر از دخالتهای مراکز جاسوســی و امنیتی روســیه بوده اســت. آنها هک اطلاعاتی کامپیوترهای حــزب دموکرات را نتیجه فعالیتهای هکرهای جاسوســی روسی میدانند. پوتین در این دیدار این اتهام را رد کرده اســت. از دیگر مطالبی که در این گفتوگوی طولانی به آن اشاره شده مسئله سوریه، کرهشمالی و تغییرات اقلیمی بوده است. گاردیــن در این گزارش از قول رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، مینویســد بعد از گذشــت دو ســاعت از آغاز این دیدار خانم ملانیا ترامپ وارد اتاق گفتوگو میشــود تا همسرش را در جریان جدول زمانــی بقیه برنامههای روزش قرار دهد، منتهــا رئیسجمهور ترامپ ترجیح میدهد به گفتوگو با پوتین ادامه دهد. گاردین در بخشــی از این گزارش مینویســد اجلاس گروه 20 در هیاهوی اعتراضات گســترده شهروندان هامبورگی و رویارویی خشونتآمیز پلیس برگزار شده است. گاردین در گزارشی دیگر خبر میدهد محدودیتهایی برای فروش اسید و مایعات مشابه آن در بریتانیا در نظر گرفته میشود.

نکته: صفحه یک گاردین بیشتر از هر موضوعی متأثر از دیدار پوتین و ترامپ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.