ریاض میزبان ۲۰۲۰ شد

Shargh - - روزنامه -

انتخــاب پایتخت عربســتان بهعنــوان میزبان نشســت گروه 20 در ســال 2020 تیتر یک روزنامه الشرقالاوســط عربستان است. این روزنامه در گزارشــی در صفحه یک مینویسد نشست دوروزه سران گروه 20 در هامبورگ تمام شــد درحالیکه چالش بر ســر تغییرات اقلیمی پابرجاست. آمریکا از مخالفان توافق پاریس به شمار میرود. به همین دلیل در نشست هامبورگ مسئله تغییرات اقلیمی به یکی از موضوعــات بحثبرانگیز تبدیل شــد. ترامپ آمریــکا را از پیمان پاریــس بیرون کشــیده و چالش بزرگی پیشروی همه کشــورهای جهان ازجمله اعضای گروه 20 گذاشــته است. علاوه بر این موضوع قراردادهای تجاری و اقتصادی میان اروپا و آمریکا و دیگر کشــورها هم در این نشســت مورد بحث و بررســی قرار گرفتــه و تا حدودی چالشبرانگیز شــده اســت. روزنامه الشرقالاوســط در عکس یک مراسم تشییعجنازه یکی از سربازان مصری را به تصویر کشیده است. این سرباز با 11 نفر دیگر از همرزمانش در حمله داعش در صحرای سینا کشته شدهاند. الشرقالاوسط نوشته منابع خبری اعلام کردهاند داعشیهای غزه این حمله را تدارک دیده بودند. این روزنامه سعودی در خبری دیگر به توافق آتشبس در سوریه اشاره میکند و از قول پوتین مینویسد اسرائیل هم جزئی از پروژه آتشبس در جنوب سوریه است. آمریکا و روسیه در نشست دوجانبه در هامبورگ بر سر برقراری آتشبس در سوریه به توافق رسیدهاند.

نکته: خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.