تروریستها نباید احساس امنیت کنند

Shargh - - روزنامه -

بیانیه و حواشی اجلاس سران گروه 20 در هامبورگ سوژه عکس و تیتر یک روزنامه نشنال امارات است. نشنال برخلاف دیگر روزنامهها کــه به دیدار ترامپ و پوتین در این اجلاس توجه کردهاند، در عکس یک به صفآرایی پلیس هامبــورگ مقابل جمعیت زیاد معترضان به این نشســت پرداخته و از رویارویی خشــونتبار این دو گروه خبر داده است. در تیتر یک این روزنامه هم میخوانیم سران شرکتکننده در هامبورگ وعده دادهاند علیه تروریســم با قدرت بیشــتری عمل کننــد. آنهــا بهصراحت اعلام کردهانــد تروریســتها نباید در هیچ نقطهای از جهان احســاس امنیت کنند. آنها نباید برای رســیدن به خواستههایشان منابع مالی داشته باشند و حمایت شوند. در بخشی از این گزارش آمده عربســتان میزبانی گروه 20 را در ســال 2020 به عهده گرفته است. نشنال در گزارشی دیگر در صفحه یک به قرارداد آتشبس در سوریه اشاره میکند و مینویسد احتمال دارد این اتفاق در سراسر این کشور عملی شود. قرارداد آتشبس در جنوب سوریه یکی از نتایج دیدار دوجانبه ترامپ و پوتین در هامبورگ است. اما حالا نشنال خبر میدهد شاید این قرارداد قابل تعمیم به سراسر سوریه باشد و تبدیل به آتشبس سراسری شود. طبق قرار روز یکشنبه آتشبس برقرار میشود. نشنال در مطلبی دیگر خبر میدهد کمپانی هواپیماسازی ایرباس بیابانهای العین را برای آزمایش دمایی گونه A350 - 1000 انتخاب کرده است.

نکته: اخبار و حواشی اجلاس گروه 20 صفحه یک نشنال را هم مشغول خود کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.