الخلیل؛ شهرکسازی ممنوع

Shargh - - روزنامه -

تابلــوی حــرم ابراهیمــی بالای طاقی ورود به بازار قدیم شهر الخلیل به وضوح دیده میشود. بخش قدیم الخلیــل یا به قــول یهودیان حبرون به تازگی در فهرســت میراث جهانی یونســکو قرار گرفته است. این اتفاق بــه درخواســت دولــت خودگردان صورت گرفتــه و البته ســروصدای دولت اسرائیل را هم درآورده است. چــرا؟ چون هرگونــه دخل و تصرف در بخــش قدیم الخلیــل )حبرون( ناقض اصول و قوانین میراث جهانی یونســکو اســت. با این حساب پروژه شهرکســازی اســرائیلیها در ایــن منطقه متوقف میشود. عکس : AFP

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.