برج ميلاد را به شکل يک ميله نيمهکاره و رهاشده تحويل گرفتم

Shargh - - جامعه -

شهردار تهران گفت: برخي به شهرداري تهران براي ســاخت برج ميــاد انتقاد ميکننــد. اين در شرايطي اســت که هنگام ورود بنده به شهرداري تهران يک ميله نيمهکاره و رهاشده بود. در حقيقت اين افراد زمان را نيز براي منفعت خود پسوپيش ميکننــد. البتــه ما کار خــود را انجــام ميدهيم و صبور هســتيم. بيترديد ما مشــکات شــهر را ميدانيــم؛ بنابراين بايد دســت به دســت يکديگر دهيــم و اين مشــکات را حل کنيــم. محمدباقر قاليباف در جلســه علني ديروز شــوراي اســامي شــهر تهران که در محل مجموعه باغ کتاب تهران برگزار شد، گفت: متأســفانه در کشور ما رويکردي به شــهرداريها مبني بر خدماتيبودن وجود دارد که صرفــا به دنبال يک انزوا و خدماتبخشــي در شــهر از سر اضطرار هســتيم. در دورههاي گذشته شــورا و مديريت شــهري همه حرکتها مبتني بر انسانمحوري بوده است و در دوره اخير اين کار از پايينتـرين سطح يعني محلهمحوري دنبال شده و اين موضوع تنها مختص شــهرداري تهران است و در هيچيک از شــهرداريهاي ديگر کشور مشاهده نميشــود. وي در بخش ديگــري از صحبتهاي خود به بخشنامه وزارت کشور مبني بر برگزارنکردن انتخابات شوراياريها در دوره پنجم اشاره و اظهار کــرد: درحالحاضــر در تهران 354 ســراي محله ساخته شــده و همه محات، هيئت امنا و شوراي محله دارند. در چنين شرايطي متأسفانه بخشنامه برگزارنکردن انتخابات شــوراياريها در دوره پنجم به دســت ما ميرســد. وي بــا تأکيد بــر اينکه در دوره چهارم مديريت شــهري و شــوراي اســامي شــهر تهــران برنامهريــزي دقيقي همــراه با يک خــرد جمعي در حوزه عدالــت اجتماعي صورت گرفــت، افــزود: در اين دوره عدالــت اجتماعي و عدالتمحوري مدنظر قرار گرفت؛ به شــکلي که به توسعه زيرســاختها در جنوب شهر نيز توجه ويژهاي شد که ازجمله آنها ميتوان به اخذنشدن پول بــراي صــدور پروانــه بافتهاي فرســوده اشــاره کرد. شــهردار تهران در بخــش ديگري از صحبتهــاي خود خطــاب به اعضاي شــوراي پنجم و مديريت شــهري آينده، گفت: در خدمت همه دوســتان در شوراي پنجم و مديريت شهري آينده هســتيم و هر کاري که از دستمان بربيايد و بخواهند، حتما انجام خواهيم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.