واکنش پليس به ادعاي سرقت از مغازه پلاسکوييها

Shargh - - جامعه -

هفته گذشــته بود که مغازهداران پاسکو با حضور در مقابل درِ شــمالي اين پاساژ ادعا کردند کــه اموال داخــل مغازههايشــان به ســرقت رفته اســت و هيچ نهادي هم مســئوليت آن را بر عهده نميگيرد. معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا توضيحاتي را درباره اين ادعا داده اســت. ســرهنگ رضا مؤذن، درباره ادعاي کســبه پاســاژ پاسکو در موضوع سرقت از مغازههايشــان گفت: هنوز رسما گزارشــي از اين موارد به ما اعام نشــده است. البته بايد اين موضوع را از تهران هم اســتعام کنيم؛ اما تا جايي که من اطاع دارم، به آگاهي ناجا شــکايتي دراينباره اباغ نشــده اســت. وي با اشــاره به زمان وقوع حادثــه ادامه داد: در همان زمان وقوع حادثه تيمهاي گشت پياده و خودرويي دقيقا تمام منطقه را به طور ويژه و به شکل گسترده پوشش دادند. در آن زمان هم بحث خاصي درباره ســرقت مطرح نشد و شکايتي در اين زمينه از سوي کسبه به ما اعام نشده بود. مؤذن با بيان اينکه درحالحاضر نيز داخل پاساژ پاسکو قرنطينه است، گفت: کسبوکار عادي در آن منطقه در حال انجام است و پليس هم مانند ديگر مناطق شــهر در اين منطقه حضــور دارد؛ اما نيازي به حضــور فيزيکي پليــس به غيــر از حالت عادي مأموريتــي خود وجود نــدارد؛ چراکــه ديگر حالت فوقالعــادهاي در آنجا وجود ندارد. معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا با بيان اينکه در ساختمان قديمي پاسکو چيزي باقي نمانده، گفت: تا جايي که من اطاع دارم، اکثر مغازههاي اين پاساژ تخليه شده و گاوصندوقها هم منتقل شــده است، مگر مواردي که در پي حادثه از بين رفته باشد. وي درعينحال از کسبه پاســکو خواست که اگر شکايتي در اين زمينه دارنــد، حتما آن را مطرح کرده و مطمئن باشــند که پليس به آن رسيدگي خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.