کمبود 170 هزار نيرو در حوزه سلامت

Shargh - - جامعه -

قائممقــام معاونت توســعه مديريــت و منابع وزارت بهداشــت با اشــاره به کمبود 170 هزار نيرو در حــوزه ســامت کشــور، درعينحال به تشــريح برخي هدفگذاريهــا و اولويتهــاي طرح تحول نظام ســامت براي دسترسي مردم به خدمات بهتر پرداخت. دکتــر مصطفي پريدار در نشســت خبري وزارت بهداشــت، گفت: در مقاطع مختلف هميشه بيماراني داشــتيم که در نوبت پذيــرش تخت ويژه بودنــد و به طــور کلــي پنجهــزارو 400 تخت ويژه داشــتيم. براســاساين در ايــن دوره توانســتيم 42 درصــد کل موجودي تخــت ICU را افزايش دهيم؛ يعني دوهزارو 460 تخت ICU به تختهاي موجود اضافه شــد؛ هرچند که هنوز اعتقاد داريم نياز کشور به تخت ICU برطرف نشــده و هنوز سههزار تخت ICU نيــاز داريم. پريدار با اشــاره بــه بحث نيروي انســاني و شــاخصهاي آن گفــت: در بحث نيروي انســاني ما شــاخصي را در حوزه بهداشت و درمان داريم که براســاس آن در بيمارستانها و تختهاي غيرآموزشــي شاخص نيروي انسانيمان 1.7 به ازاي هر تخت است و اين شاخص در تختهاي آموزشي 2.3 به ازاي هر تخت اســت. در حوزه بهداشت هم ميزان نيازمان به نيروي انســاني براساس نوع واحد بهداشــتي تعيين ميشــود. ما همه اينها را کنار هم گذاشتيم و در مجموع حدود 170 هزار نيرو در حوزه سامت کشــور کم داريم. درعينحال دريافت مجوز اســتخدام نيز اقدامات خاص خود را ميطلبد. براي امسال هم درخواست 12 هزار نيروي جديد را مطرح کرديــم که اميــدوارم بتوانيم آنها را جــذب کنيم و مقداري از کمبود جبران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.