يزد در ميراث جهاني

Shargh - - جامعه -

ثبت جهاني يزد، آغاز راه است، آغاز راهي که به تکريم، پاسداشــت و معرفــي ارزشهاي يزد و ديگر شهرهاي تاريخي ايران منتهي ميشود. ثبت جهاني يــزد راهي نو پيش پــاي ما ميگــذارد و اين الگو را عرضه ميدارد که محدودههاي تاريخي شــهرهاي ايران، سرمايههاي گرانسنگي هستند که هم موجب رونق گردشگري پايدار ميشوند و هم سبقه مدنيت ما را به جهان معرفي ميکننــد. بافتهای تاريخی شهرهای ما مزيتهای توأمان اقتصادی و هويتی ما هســتند، نه بناهايی فرسوده که لاجرم بايد پایکوب چرخ توســعه ناپايدار شوند. ثبت شهر يزد در ميراث جهاني برکات بسياري دارد، از جمله اينکه اثبات شد مديريت محدوده تاريخي يزد با وجود کاستيهايش از مراجــع جهانــي نمــره قبولي گرفــت. بيترديد مديريت محدوده تاريخي يزد محصول تدبير و وفاق همــه نهادهاي ذيربط و اهالي آنجاســت. اين نوع مديريت ميتواند سرمشق مناســبي براي شهرهاي ديگر باشــد. ديگر شــهرهاي تاريخي مــا ميتوانند با تأســي از يزد بــه جهانيشــدن بنگرنــد. اگرچه جهانيشــدن، با وجود اهميتِ انکارناپذيرش، هدف غايي نيســت؛ اما ميتواند انگيزهاي براي صيانت از ارزشها در اندازهها و استانداردهاي جهاني و ايجاد الگويی برای توسعه پايدار شهرهای کشورمان باشد.

*معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.