ي داع لله،س موموینهلايوشممداننم ریا سفاختنشرقد

Shargh - - ورزش -

شــرق:

مســابقات انتخابی تيم ملی کشــتی آزاد در آســتانه رقابتهای قهرمانی جهان 2017 فرانســه، در حالی هفته گذشته برگزار شد که يکی از بهترين خروجیها را بين انتخابیهای چند سال اخير اين تيم داشت.

مسابقاتی که فقط محدود به يک رويداد ورزشی نبود و رقابتی بینظير از نفرات اصلی کشــتی کشــور را با گوششکســتههای جوان به نمايش گذاشــت. اتفاقات و نتايــج غيرقابل پيشبينیای رقم خــورد و بزرگان و عنوانداران مغلوب جوانان شدند.

يکی از مهيجترين کشتیهای اين انتخابی، رقابت مدعيان در وزن 120 کيلوگــرم بود. جايی که يدالله محبی خود را بهعنــوان پديده جديد تيم ملی کشتی آزاد به همه معرفی کرد. او که با آمدنش به اين عرصه بعد از سالها دوباره کشــتی کرمانشاه را زنده کرده است. يدالله آمده تا حالا پا جاي پای بزرگانی چون محمدحسن و محمدحسين محبی، عموهای خود بگذارد. مردانی که در دهه 80 ميلادی ستارههای کشتی آزاد ايران در آســيا و جهان بودند. يدالله در هر دو فينال انتخابی شگفتیســاز شد و توانســت کميل قاســمی، دارنده مدالهای نقره و برنــز المپيک را با نتيجه مشــابه ۵ بر 2 شکست دهد. اين جوان کرمانشاهی با کشتیهای جانانهای که گرفت، ديگر جای هيچ شک و شبههای را باقی نگذاشته تا اعضای شورای فنی مجددا درباره اعزام ملیپوش اين وزن به مسابقات جهانی تصميمگيری کنند. محبی از همين الان مسافر فرانسه است و به مدال اين ميدان بزرگ فکر میکند.

کشتیگير سنگينوزن تيم ملی از سطح رقابت در اين انتخابی میگويد: «ســطح مســابقات در همه اوزان واقعا بالا بود. اين رقابتها واقعا ثابت کرد که برای کشــتی آزاد ايران پشتوانهســازی زيادی صورت گرفته است. اصــلا جای نگرانی بابــت آينده اين تيم وجود ندارد. نســل جديدی برای حضور در بازیهای المپيک 2020 توکيو در راه است. ديديد که آقای خادم خودشــان هم گفتند وضعيت کشــتی آزاد بهگونهای است که تا المپيک 2020 توکيو، شــرايط تشکيل سه تيم ملی را خواهيم داشت. خوشبختانه در مســابقه وزن 120 کيلوگرم انتخابی، تقريبا همه مدعيان حاضر بودند. من بعد از مســابقات آســيايی هند که عنوان قهرمانی را به دست آوردم، خيلی تلاش کردم تا بتوانم در اين انتخابی ســربلند شــوم. خدا را شــکر بدنم آماده بود. برای اولشدن آمدم و خدا را شکر به هدفم هم رسيدم.»

محبی خوشــحال است از اينکه توانســته قهرمان صاحبنامی چون کميل قاســمی را شکست دهد: «کشــتیگرفتن با آقای قاسمی برای من يک افتخار است. ايشــان يکی از بزرگترين و بهترينهای سنگينوزن دنيا هستند. شکست چنين ورزشکار بزرگی واقعا برايم جای خوشحالی دارد. خوشحالم که اين حس خوب را دارم.»

قهرمان آسيا حالا به شکست طاها آکگول، قهرمان المپيک 2016 ريو فکر میکند. کشــتیگيری که قاسمی را مغلوب خود کرد: «انشاءالله در مدت باقیمانده تا مســابقات قهرمانی جهان فرانسه بايد طوری تمرين کنــم که بــه آمادگی کامل برســم و بتوانم آنجا مدال بگيرم. از بيشــتر رقبايم شناخت دارم فقط با طاها آکگول، حريف ترکيهای کشتی نگرفتم. خودم خيلی خوشــبينم که میتوانم در مســابقات جهانی مدال بگيرم. ســختترين رقيبم هم اين کشتیگير ترک اســت که انشاءالله بتوانم او را شکست دهم .»

اين کشــتیگير 23ساله که دو سال است به عضويت تيم ملی کشتی آزاد بزرگســالان درآمده، موفقيتهايش را مديون خانواده کشتیدوست خود میداند: «مشوق اصلی من در اين راه پدرم بود. بعد از آن عموهايم خيلی برايم زحمت کشــيدند. آنها منرا ســاختند که به اينجا رســيدم. برادرم ارشــک هم 21ســاله است و او هم در کشــتی پهلوانی فعاليت میکند. برای ارشــک هم خيلی زحمت کشــيدند. ارشــک هم قهرمان مسابقات انتخابی شــد و قرار است او هم به مسابقات جهانی پهلوانی اعزام شــود. از زحمات آقای خادم، رئيس فدراســيون کشتی هم واقعا بايد سپاسگزاری کرد. 24ساعته برای فدراسيون کشتی کار میکنند. او با وجود اينکه الان مربی نيست، در تمرينات ما حاضر میشود و کنار تشک میايستد تا کشتیگرفتن ما را ببيند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.