برادران محبی؛ قهرمانانی که به حق خود نرسيدند

Shargh - - ورزش -

شرق: برادران محبی از جمله ســتارههای بعد از انقلاب بودند که در ورزش ايران به حق خود نرســيدند. محمدحسين متولد 1334 است و محمدحســن متولد 133۵. اين برادران کرمانشاهی که فرزند پهلوان حاجيداللهخان محبیاند، خيلی زود در کشتی ايران چهره شدند. آنها در حدود 22ســالگی ملیپوش شدند و نزديک به يک دهه در ميادين مختلف حضور داشتند.

محمدحســين يــک طلا و يک برنــز بازیهای آســيايی را دارد و در مســابقات قهرمانی آســيا هم دو طلا و يک برنز کسب کرده است. نقره مسابقات جهانی 1۹78 مکزيکوســيتی هم در ويترين افتخارات محبی بزرگتر ديده میشود.

محمدحســن که نســبت به برادرش ســنگينوزنتر بود و بيشتر در ۹0 کيلوگرم کشــتی میگرفت، ويترين افتخــارات پربارتری دارد. او بين ســالهای 1۹7۹ تا 1۹8۹ پنجبار قهرمان آســيا شد. يک طلا و يک نقره بازیهای آسيايی را هم دارد.

محمدحسن محبی يک مدال برنز قهرمانی جهان را در سال 1۹۹0 به دســت آورد، در مسابقات قهرمانی جهان 1۹8۵ بوداپست هم به ديدار فينال رســيد و با شکســت از ويليام شر، کشــتیگير آمريکايی، دوم شد، اما به دستور مســئولان وقت تيم ايران در هنگام برافراشتهشدن پرچم آمريکا و پخش سرود ملی اين کشور مدال خود را به زمين انداخت و از ســکو پايين آمد. پس از اين اقدام، مدال نقره به طور رسمی از او گرفته شد. ايران هم دو دوره از مسابقات کنار رفت.

بــرادران محبی از جمله ورزشــکاران نســل ســوخته ورزش ايران هستند. آنها به دليل شرايط جنگ، مسابقات مهمی از جمله رقابتهای قهرمانــی جهــان ‪1۹86 ،1۹83 )1۹7۹،‬ و 1۹87( را از دســت دادنــد. افســوس آنها نرفتن به دو المپيک بود. برادران محبی در شــرايطی که در اوج دوران ورزشــی خود قرار داشتند از حضور در دو المپيک 1۹80 مســکو و 1۹84 لسآنجلس محروم شــدند. ايران آن دو المپيک را به دليل مســائل سياســی تحريم کرد. بدونترديد اين دو کشتیگير نامدار توانايی اين را داشتند تا چند مدال جهانی ديگر و مدال المپيک را هم در کارنامه خود داشته باشند. محبیها در کشتی پهلوانی هم پرافتخارند.

محمدحســن در مقطعی سرمربی تيم ملی کشتی آزاد ايران بود. او در ســال 2002 تيم کشتی ايران را در مســابقات جهانی تهران قهرمان کرد، اما پس از کسب نتايج ضعيف در بازیهای آسيايی بوسان از سمت خود کنار رفت.

يدالله محبی، بــرادرزاده محمدحســن و محمدحســين که همنام پدرشــان اســت، حالا اين فرصت را دارد تا خاندان محبــی را به اولين مدال المپيکیشان برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.