بيماري کيميا عليزاده و درمان 3هفتهاي

Shargh - - ورزش -

کيميــا عليزاده همچنان خبرســاز اســت. روز گذشــته خبر بيماري عجيب قهرمــان تکواندوي ايران، باعث بهت خيليها شــد. خبرگزاريها خبر دادند عليزاده به يک ويروس مبتلا شــده است که باعث فلج موقت بدن او ميشــود و به يک دوره درماني ســهماهه نياز دارد. بعد از چند ســاعت، اين خبر تصحيح شــد و عنوان شد مشکل عليزاده خيلي حاد نيست. سارا جمهوري، از پزشکان تيم ملي تکواندو، دراينباره به ايســنا گفت: «عليزاده در همان کرهجنوبي دچار ســرگيجه و عدمتعادل شــده بود. بعد از بستريشــدن در بيمارســتان و انجــام آزمايشهاي مختلف، پزشــک معالجش اين تشــخيص را داد که او مبتلا به نوعي ســندرم است. در حقيقت اين سندرم نوعي بيماري است که بر اثر حمله سيســتم ايمني بــدن به اعصاب محيطــي ايجاد ميشــود و به دنبــال اين حمله، احســاس ضعــف در ماهيچهها و عــدم تعادل در بيمار ايجاد ميشــود. درمان اين بيماري ســه هفته طول ميکشــد تا فرد بهبــود کامل خود را پيدا کند. عليزاده از زماني که از مسابقات جهاني کرهجنوبي بازگشــته، در بيمارستان بستري است و تحــت درمان قــرار دارد. من اميــدوارم بعد از اين مدت، عليزاده ســلامت جسماني خود را پيدا کند». مهرو کمراني، ســرمربي تيم ملي تکواندو، هم تأکيــد کرد اين بيمــاري ارتباطــي به حضور کيميا در مســابقات جهاني ندارد: «بيماري کيميا عليزاده يک بيماري عفوني اســت که پزشکان آن را تشخيص دادهاند و درحالحاضر نيز تحت نظر پزشکان در بيمارستان بستري است و درمان او نيز دو هفته طول ميکشــد. اين بيماري از کرهجنوبي شــروع شــده اســت و يک روز قبل از مسابقه، او اعــلام کرد ســرگيجه دارد که ما بــا دکتر مطرح کرديم و براي او ماســاژ ســر در نظر گرفتند. حتي به ما اعلام کردند شايد به خاطر استرس يا شرايط عصبي باشــد و پيشبيني هيچ ســرماخوردگي يا مريضي ديگر را نکردند.»

دارنده مــدال برنز المپيک فعــلا به علت اين بيماري بســتري است. مسعود ســلطانيفر، وزير ورزش هم روز گذشــته به عيادت نخستين بانوي مدالآور المپيک رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.