فرانسه قهرمان ليگ جهاني واليبال شد

Shargh - - ورزش -

تيم ملي فرانســه در فينال ليگ جهاني واليبال، با پيــروزي مقابل برزيل، به دومين عنوان قهرماني خود در اين رقابتها دســت يافت. به گــزارش ايرنا، ديدار نهايي ليگ جهاني ســال 2017 بامداد روز گذشته به وقت تهران، در استاديوم «آرنا دابايشادا » شهر کوريتيبا کشــور برزيل پيگيري شد که تيم فرانسه با شايستگي و بــا نتيجه 3 بر 2، برزيل، ميزبان اين دوره از رقابتها را از پيــشرو برداشــت و قهرمــان شــد. درحاليکه برزيليهــا دنبال دورقميکردن قهرمانيهاي خود در اين رقابتها با حمايت هواداران پرشــور خود بودند؛ اين فرانسه بود که موفق شد در يک نمايش زيبا، برنده ديدار فينال باشد و بازهم در خاک برزيل قهرمان ليگ جهاني شــود. فرانســه اين ديدار مهيج را با نتيجه 3 بــر ‪-1۹ 2۵ ،2۵-23،2۵-1۵،21-2۵( 2‬ و ‪-1۵( 13‬ به ســود خود به پايان برد. واليباليستهاي فرانسوي در ســال 201۵ نيز در ريودوژانيرو اولين قهرماني خود را در ليگ جهاني کســب کرده بودند. تيم واليبال کانادا هــم در ديدار ردهبندی با نتيجه 3 بر يک، آمريکا را از پيشرو برداشت و ســوم جهان شد. در ليگ جهاني، برزيل با ۹ و ايتاليا با هشــت قهرمانــي پرافتخارترين تيمهاي جهان محســوب ميشوند. تيم واليبال ايران در مرحله مقدماتي اين رقابتها در بين 12 تيم حاضر، يازدهم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.