رضاييان به اوستنده بلژيک پيوست

Shargh - - ورزش -

بازيکن پيشــين پرسپوليس رســما به تيم بلژيکي ملحق شــد. به گزارش تسنيم، رامين رضاييان، مدافع مليپوش کشــورمان کــه در روزهاي اخيــر به طور بازيکن تســتي در تمرينات تيم فوتبال اوستنده بلژيک حضور داشــت، موفق شد نظر ســرمربي و کادر فني را بــراي ادامه کار در اين تيم جلب کند. اين باشــگاه با انتشــار بيانيهاي در سايت رســمي خود، اعلام کرد رضاييان را با قراردادي دوساله به خدمت گرفته است و اين بازيکن ايراني تا ســال 201۹ در اين تيم بلژيکي به کار خود ادامه خواهد داد. اوستنده که فصل پيش به عنوان چهارمي ليگ دســتهاول بلژيک رسيد، براي اولينبــار در تاريخ خود مجوز حضــور در رقابتهاي مرحلــه پليآف ليگ اروپا را گرفته و رضاييان فرصت خودنمايي در اين رقابتها را هم خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.