بازگشت روني به اورتون

Shargh - - ورزش -

وين روني بعد از 13 ســال بار ديگــر براي اورتون تــوپ خواهــد زد. بالاخــره بعد از يــک هفته بحث دربــاره بازگشــت وين روني بــه اورتون، دو باشــگاه منچســتريونايتد و اورتــون انتقال ايــن بازيکن را به گوديســونپارک تأييــد کردند. وين روني 31ســاله، با عقــد قراردادي دوســاله کــه مبلغ آن فاش نشــده است، راهي اورتون شد. وين روني در سالهاي 2002 تا 2004 بــراي اورتون بازي کــرد و در 77 بازي براي تافيهــا، 17 گل زد؛ ســپس در ســال 2004، با رقمي نزديک به 27 ميليون پوند، اورتون را ترک کرد و راهي منچســتريونايتد شد و 13 سال درخشان را در اين تيم ســپري کرد. حالا بعد از گذشــت بيــش از يک دهه، روني را دوباره در پيراهن اورتون خواهيم ديد. قرارداد اسطوره شياطين سرخ دوساله گزارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.