ديوان عدالت اداري انتخابات تيراندازي را لغو کرد

Shargh - - ورزش -

بــه گــزارش فــارس، بــا اعــلام وزارت ورزشوجوانــان، قــرار بود انتخابات فدراســيون تيراندازي فردا برگزار شود؛ اين در حالي است که روز گذشــته، در فاصله دو روز مانده به انتخابات، ديوان عدالــت اداري انتخابات را لغو کرد. ديوان عدالــت اداري پيــش از اين با اعتــراض يکي از نامزدها، انتخابات فدراســيون تيراندازي را باطل کــرده بود و بــه دنبــال آن، وزارت ورزش مهدي هاشــمي را برکنار و مبيني را بهعنوان سرپرســت معرفــي کرد. بعد از اعتراض مهدي هاشــمي به اين رأي، ديوان عدالت اداري انتخابات فدراسيون تيراندازي را لغو کرد. بر اســاس اعلام رأي ديوان، انتخابات قبلي درســت بوده و مهدي هاشــمي همچنان رئيس فدراسيون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.