چند مديرعامل سابق استقلال و پرسپوليس در راه دادگاه

Shargh - - ورزش -

بــا اثبات تخلفات مالي برخي مديران ســابق دو باشگاه اســتقلال و پرسپوليس براي مراجع ذيربط، به زودي پاي مديران نامآشــناي ورزشــي به دادگاه باز خواهد شــد. به گزارش ميــزان، مراجع ذيربط رسيدگي به اين پرونده مهم، به اسناد و مدارک بسيار مهمي درباره برخي ســوءجريان مالي و حيفوميل بيتالمــال با عددســازي و سندســازي در مديريت ســاليان اخير دســت پيــدا کردهانــد. بهاينترتيب، بــا توجه بــه محرزبــودن تخلفــات مالــي پس از پايــان تحقيقات، چند نفــر از مديران عامل ســابق باشگاههاي پرسپوليس و استقلال براي رسيدگي به پرونده تخلفات مالي که مرتکب شــدهاند، به دادگاه معرفي ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.