هيئترئيسه فدراسيون فوتبال منتظر معرفي دبيرکل جديد

Shargh - - ورزش -

بعد از تغييرات جديد ايجادشده در فدراسيون فوتبــال و برکنــاري عليرضا اســدي از دبيرکلي فدراسيون فوتبال، هيئترئيسه فدراسيون فوتبال روز گذشــته به صورت اضطراري تشــکيل جلسه داد و مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال، درباره تغييرات ايجادشــده توضيحاتي را به اعضا ارائه کرد. نکته شايان توجه اينکه اعضا توضيحات او را درباره نحوه برکناري اسدي که البته با توضيحات کفاشــيان نيز همراه بود، تأييد کردند و مقرر شــد درباره دبيرکل جديد فدراسيون فوتبال و اينکه اين ســمت به ســاکت تعلق بگيرد يا به فرد ديگري، در جلســات بعدي تعيين تکليف شود. قرار است در جلسات بعدي، تاج دبيرکل جديد فدراسيون را براي تصويب به اعضاي هيئترئيسه معرفي کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.