خطر از بيخ گوش دروازهبان تراکتورسازي گذشت

Shargh - - ورزش -

«محمداميــن بهرامــي» که در جريــان ديدار دوستانه تراکتورســازي و پاراگ دچار مصدوميت شــديد و بيهوشی شــده بود، پس از چند ساعت در بيمارســتان به هوش آمد. اين اتفاق خطرناک شــنبه رخ داد. به گزارش ايســنا، سهلانگاري در فراهمکــردن کادر پزشــکي و آمبولانــس در اين ديدار دوســتانه، ميتوانســت اين بازيکن جوان را قرباني کند. پــس از مصدوميت بهرامي از ناحيه ســر و بيهوششــدن او، نبود آمبولانــس باعث عصبانيت يحيي گلمحمدي شد و تازه 30 دقيقه پــس از اين اتفاق بود که آمبولانس به ورزشــگاه خيريه عمل رسيد تا دروازهبان تراکتورسازي را به بيمارستان منتقل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.