بسکتباليستهاي جوان پانزدهم شدند

Shargh - - ورزش -

تيم بســکتبال جوانان ايران به عنوان پانزدهم مســابقات قهرماني زير 1۹ ســال جهان رســيد. به گزارش تســنيم، تيم بســکتبال جوانــان ايران روز گذشــته با پيروزي 70 بــر 60 مقابل مالي، در آخرين بــازي خود در مســابقات قهرماني زير 1۹ ســال جهان که در مصر در حال برگزاري اســت، به عنوان پانزدهم اين رقابتها رســيد. اين اولين و آخريــن پيروزي تيم جوانان ايران در مســابقات قهرماني زير 1۹ سال جهان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.