راهيابي «فدرر» به دور چهارم تنيس ويمبلدون

Shargh - - ورزش -

«راجر فدرر» سوئيســي توانست به دور چهارم تنيس ويمبلدون صعود کند. به گزارش ايســنا، در ادامه بازيهاي دور ســوم تنيس ويمبلدون، راجر فدرر مقابل ميشــا زورف به زمين رفت و با نتيجه سه بر صفر، به پيروزي رســيد. بهاينترتيب، فدرر در دور بعد با گريگور ديميترف روبهرو ميشود. در ديگر بازيهاي دور سوم، نواک جوکوويچ، ميلوش رائونيچ و آنجليک کربر، حريفان خود را شکســت دادند و به دور بعد راه يافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.