ايران در مديسون کاپ دوچرخهسواري ژاپن نقره گرفت

Shargh - - ورزش -

ايــران توانســت در مــاده مديســون کاپ دوچرخهســواري ژاپن، بعــد از تيم اســتراليا مدال نقــره بگيرد. به گزارش ايســنا، در دومين روز از کاپ دوچرخهســواري پيســت ژاپن، رکابزنــان ايران در مادههاي اسپرينت و مديســون به رقابت پرداختند. ايران در مديســون با ترکيب مهدي سهرابي و محمد رجبلو با دو تيم اســتراليا و پنــج تيم ژاپن به رقابت پرداخــت که در پايــان، عنــوان نايبقهرماني را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.