ميگفتند شممهامجفهوامد مينيلسكهنداديگاهدتج، پدشرت زفنسادجفتاينمطريحكرراد خالي نکنيد

Shargh - - ورزش -

ایسنا:

دومین جلسه رسیدگي به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فســاد نفتي روز گذشته، در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاســت قاضــي محمد مقیســه و با حضور نجفي، نماینده دادســتان، متهمــان «م.ش» و «ح.ف» و وکلاي آنها، وکلاي شــرکت ملي نفــت، وکلاي بانک مســکن، وکلاي ســازمان تأمین اجتماعي و کارشناسان بانک مرکزي برگزار شــد.رئیس دادگاه در ابتداي جلسه گفت: «در این جلســه به اتهامات «م.ش» پیرو جلســه دیروز رسیدگي ميکنیم. اتهامات او که نماینده دادستان قرائت کرد افساد فيالارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي با علم به مؤثربودن ضربهزدن اقدامات به نظام جمهوري اســلامي ایران، مشــارکت عالمانه و عامدانه در تشــکیل گروهي که آقاي زنجاني از سران آن اســت و محکومیتش قطعي شــده و دو متهم دیگر آن فلاحهروي و شمس مرتکب جعل شدهاند و با استفاده از اسناد مجعول، کلاهبرداري و پولشویي کردهاند». سپس قاضي مقیســه از «م.ش»، متهم ردیف دوم خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به او گفت: «درخصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادي و اینکه چگونه یک ارزفروش را در شبکه خود قرار دادید و با معرفي به مسئولان شرکت نفت، مبلغ کلاني در اختیارش گذاشته شد و هنوز نفت فروختهشــده، پولش پیدا نشــده، توضیــح دهید. چهار ســال از زمان بازداشت شما ميگذرد و همچنان با بابک زنجاني و فلاحهــروي ميگویید پولها را بازميگردانید، ولي هنوز نتیجهاي حاصل نشــده است. توضیح دهید که نفتها کجــا رفته و پولش را کجا بردید. شــما یک ارزفروش ســاده را با شرکت ملي نفت به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزي آشنا کردید که موجب شد قراردادي امضا کند تا نفت تحویلش بدهند، درحاليکه بانکي در مالزي وجود نداشت.

دیروز در خیلي از موارد از مسائل حاشیهاي گفتــه شــد، امروز مــورد هجمه هســتم و انتظــارم از رئیس دادگاه این اســت کــه بگذارند از کیفرخواســت دفــاع کنم و پیــشداوري، تحکــم و محکومیت قبل از دفاع وجود نداشــته باشــد. از دادســتان محترم آقاي جعفريدولتآبادي تشــکر ميکنم کــه امکاناتي مانند تلفن را در اختیارم گذاشــتند تا رد مــال را پیگیري کنم، این کار را انجام دادم و نتایج خوبي به دســت آوردم که آن را اعلام ميکنم. اگر بازداشــت هم نميشدم این کار سه ســال پیش به ثمر ميرســید. مطرح کردید که سه سال پیش گفته بودم اگر رها شدم، پول را از «فال» پس ميگیرم و قول دادید با دادســتان صحبت کنید، ولي من دو سال حبس انفرادي بودم، چگونه باید این کار را انجام ميدادم. در جلســه پیش هم ســعي کردم با مستندات ســخن بگویم و قصد جسارت نداشتهام. از من خواستند به ایران بازگردم و کمک کنم.

جایي که شــما اکنون دارید مــن در خانهام ندارم، ملاقات دارید، فشــاري روي شما نیست. به شما اماننامــه دادند؟ خیر ندادند. شــما اعضاي اصلي باند اخلالگــري در نظام اقتصادي هســتید. شــما یک فرد ارزفروش را در مســیر فروش نفت قرار دادید. شما کاري کردید که ســه وزیر به او نفت بدهند و نفت را به شــما ميدهند، مدتي در مالزي وقت تلف ميشــود و بعد در امارات آن را به فروش ميرســانید. مقداري از عواید این فروش را خرج اموال خود ميکنید و مابقي هم مشخص نیســت که کجا هســت. شــما یکي از متهمان واقعي این پرونده هستید. دادســتان هم باید همه را دراینباره دســتگیر کند و هــر که یک ریال هم خــورده از گلویش بیرون کشیده شود. جاي تأسف است که پول بیتالمال در اختیار کسي گذاشته شده که تابعیت خارجي دارد.

مــن با اجازه مقامات این کار را انجام دادم که نميتوانم دلایلش را هماکنون در دادگاه بگویم، اگر لازم ميدانید بهصورت خصوصي به شما بگویم. من به مملکتم پشــت نکردهام و بهخاطــر این موضوع هم در همان خارج از کشور تحت تعقیب هستم. درباره شش ماه گذشته هم بهخاطر اقداماتي که به دستور دادستان انجام شده، تشکر کردم.

دو سال قبل آن هم هیچگونه فشاري نبوده

«م.ش»: قاضي: «م.ش»: قاضي:

است.

«م.ش»:

مــن دو ســال قبل ســه بار بــه درجه خودکشي رسیدم.

خانواده شــما ميتوانستند از خارج از کشور به ملاقات شــما بیایند چون شما امکان ملاقات داشتید. نظام کوچکترین فشاري به شــما نیاورده، شما بگویید فردي که متهم اســت جز زندان به کجا برود. قانون این موارد را مشخص ميکند.

کجاي قانون ميگوید فردي دوســالونیم در انفرادي باشــد؟ کجاي قانون ميگوید وکیل نداشته باشــم؟ بازپرس پرونده ميگفت شــما نبایــد وکیل در

قاضي: «م.ش»:

دسترس داشته باشید.

شــما اکنون وکیل داریــد. این موضوعي که ميگویید مربوط به تحقیقات مقدماتي است.

در ابتداي دادگاه قصد داشتم بــراي چند دقیقه با موکلم ملاقات کنم که نگذاشــتند. آقاي قاضي من امروز حتي نتوانســتم چند دقیقهاي با موکلم ملاقات کنم.

درواقع حرف اصلي من این است که شما با یک ذهنیت پیشــین وارد دادگاه شدید، شما ميگویید بزرگترین فساد قرن را انجام دادهاید.

تنها کســي که ذهنیت غلطي نسبت به شما و ذهنیت نادرستي از پرونده ندارد، من هستم. من از این پرونده شــناخت کامل دارم. علیه نظام سخن نگویید و پشــت تریبون نگویید که تحت فشــار بودید. در بهترین حالت از شــما پذیرایي ميشود. ميتوانید دادگاه را قانع کنید که اینگونه نیســت. من حرفي ندارم، نه با نماینده دادســتان اخوت دارم نه موضوع دیگري. دفاع قانوني کنید، مدرک بدهید که این کارها را انجام ندادهاید.

عوامل صیانت از بیتالمــال را رها کردهاند و افراد نگونبخت را محکــوم کردهاند. اگر بابک زنجاني دروغگو اســت، پس چرا من براساس اظهاراتش محکوم ميشوم. عدهاي عافیتطلب گوشهاي مينشینند و عدهاي دیگر را به ســوي تیغ ميفرســتند. براي آن زمان شــرایط اقتصادي و اضطراري کشور نادیده گرفته شده است.

شــما گفتید عوامل اصلي را رهــا کردهاید و افراد عافیتطلبي در گوشهاي نشستهاند. شما که قصد خدمت داشــتهاید امروز اینجا هســتید. شــما مسئولان قضائي را به عافیتطلبي محکوم ميکنید. به ما بگویید افراد اصلي چه کســاني هســتند، براي نظام که تفاوتي ندارد.

قاضي: وکیلمدافع «م.ش»: «م.ش»: قاضي: «م.ش»: قاضي: «م.ش»:

من کســي را متهم نکردم. این ســخنانم براســاس کیفرخواست اســت. عوامل اصلي مشخص هستند، کسي را هم متهم نکردهام.

نظام با کســي تعارف نــدارد، هرکس که به بیتالمال دستدرازي کند دستش قطع ميشود.

به کســي افترایي وارد نکردهام، ســخنان او براساس گزارشات واصلشــده و حکم دیوان است و افرادي را در اینباره معرفي خواهند کرد. اگر بدون دلیل اتهام بزنید باید پاسخگو باشید.

باید ببینیم که مفهوم شراکت چیست؟ آیا من از ســهم آقاي زنجاني چیزي براي خود برداشتهام یا عضو هیئتمدیرهاي بودم؟ من ســؤال دارم که در کدام شــرکت آقاي زنجاني شریک و عضو هیئتمدیره بوده یا سهام داشتم؟

قاضي: «م.ش»: قاضي: «م.ش»: نماینده دادســتان خطاب بــه «م.ش»:

در این جلســه به جاي اینکه به دفاع از اتهامات پرداخته شود به شایعهها پرداخته ميشــود. در این چند سال باوجود همکاريهــا هیچ نتیجهاي در راســتاي اســترداد اموال انجام نشــد. آقاي شمس در ایران و خارج از کشور علیه ایــران و اموال ایران هجمه بردنــد. گناه زنجاني به جاي خــودش گناه شــما هم به جــاي خودش. قرار نیســت حتما سهامدار باشید. هر کسي با اشخاصي در عملیاتي مجرمانه شــرکت کند که در قانون هم اشاره شده مجرم اســت. مشــارکت ممکن اســت در میزان مجازات تأثیر بگذارد ولي اینکه بگوییم مشارکت نیست خیر، مشارکت وجود داشــته. ميگویید کیفرخواست بدون سند است و بر اساس اظهارات دیگري اســت، در حالي که براساس اظهارات خود شماست.

بابک زنجاني در بازجویي در ســال 92 ميگوید همه السيها بیمه شده و اگر پرداخت نشود پولها را از بیمه ميگیرد. پس چرا پول مردم داده نميشــود؟ ارزش 11 محموله که به شــرکت ایزو داده شد یك میلیارد و 105 میلیون یــورو بود. بابک زنجاني مبلغي را به پیمانکاران داد. 700 میلیــون دلار بــه پیمانــکاران داد و مابقي آن چه شــد؟ شــما در جایي گفتید بازپرس دانشمند است ولي او را به گمراهي کشــیدند. دراینخصوص 227 نفر فعــال بودند و در مســیر بازجویي کارهــا را به صورت دقیق انجام ميدادند. دیوان عالي کشــور شما را بيگناه ندانســته و شــما را مؤثر در کمک به بابک زنجاني و در باند اخلالگري دانسته است. آقاي زنجاني در مراکز مهم دولتي و غیردولتي حضور پیدا ميکرد و به گونهاي نشان ميداد که در خارج از کشور پول دارد.

شــما کسي هستید که با مدیرعامل صندوق بازنشســتگي کارکنان صنعت نفت رابطه داشتید، شما بودیــد که گفتید آقــاي زنجاني توانایــي دارد و او را به شرکت نفت معرفي کردید. شما نفت را تحویل گرفتهاید. بابک زنجاني به شــما گفته بود این نفــت را به فروش برسانید. چند ماه این نفت را در کشتيها در کشور مالزي ســرگردان نگه ميدارید و بعد بــه امارات ميبرید و این نفت را به «فال» ميدهید.

مــن کارگزار بودم، شــما از پیش محکوم ميکنیــد. اینگونه کــه ميگویید معرفي کــردهام خیر اینچنیــن نبوده اســت. گفته ميشــود کیفرخواســت اقرارنامه اســت، من این اقرارها را قبول ندارم. به اعتقاد من متن کیفرخواست دروغ است. به من ميگفتند شما جهاد ميکنید و پشــت بابک زنجاني را خالي نکنید. به خدا قسم که من کارگزار بودم و بر حمل نظارت داشتم. بانک افايايبي را هم بانک مرکزي تأیید کرده بود. تمام بانکها در آنجا حســاب داشــتند. من خودم از قربانیان

قاضي: «م.ش»:

السيهاي جعلي بودم که اینها را توضیح ميدهم.

ما نميگوییم شــما در موضوع افايايبي نقش داشتید. شــما تحویلگیرنده نفت بودید. شما یک هیولاي تاجر نفتي از بابک زنجاني ساختید و اینگونه او را به مدیرعامل صندوق بازنشستگي نشان دادید. حدود 500 میلیون دلار حاصل از فروش را گرفتهاید، در ســال 1391 مکاتبهاي ایمیلي درباره سوابق پرداختها وجود دارد. جواب بابک زنجاني این بود که خیلي سعي کردم نامهنگاري نداشته باشم، لازم دانستم توضیح بدهم که به خود بیایید و متوجه باشید. شما و گروهتان، گروههاي گرفتاري هستید و خداشناس هم نیستید.

یک زمان شما دریافتهاي نفتي را ميگویید دو میلیارد و در کیفرخواســت ميگویید یک میلیارد؛ این موارد باید حسابرسي شود.

اصل شــراکت را قبول کنید، بعد حسابرسي

قاضي: «م.ش»: قاضي:

ميکنیم.

«م.ش»:

چرا نامه من که در پاســخ به آقاي زنجاني دادهام در کیفرخواســت وجود ندارد. من پاســخ دادم و گفتم که تمام این السيها دروغ است. من پولي از فال نگرفتهام، تمام اســناد پرداختي از فال مشــخص است. به شــما هم گفتم هر آنچه انجام دادم به دستور بابک زنجاني انجام دادم. شــما ميفرمایید هر که کمک کرد شــریک اســت، پس چرا فقط من محکوم ميشوم؟ اگر السيها جعلي بود امکان سنجش هم وجود نداشت؟

به شما اطمینان کردند، براي مثال فلاحهروي 30 سال در این نظام کار کرد و بعد منحرف شد.

ســؤال من این اســت که من چه کســي را غیــر دو نفر ميشــناختم؟ آیا من وزرا را ميشــناختم؟ مســئولان را ميشناختم یا اینکه مدیران بانک مرکزي را ميشناختم؟ شریک به کسي ميگویند که سهام داشته باشــد یا منافعي که ميبرد با مسئولیتش مطابق باشد. من به عنوان کارگزار کار ميکردم، مســئولان و خیلي از مقامات آقاي زنجاني را تأیید کردند. این جمله را کســي به مــن نقل کرد که نميتوانم نــام او را ببرم که یکي از مسئولان گفتهاند زنجاني مورد اعتماد است. چهار وزیر، مقامات و دوستان مشترک من، ایشان را تأیید کرده بودند. من به ایشان کمک کردم و قصدم خدمت بوده است. اگر پولها را بازنگردانده گناه من چیست؟ قراردادهاي من با بابک زنجاني نمایندگي و کارگزاري بود.

پس از اظهــارات متهم ردیف دوم، قاضي مقیســه اتمام جلسه را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدي دادگاه، 25 تیرماه برگزار خواهد شد.

قاضي: «م.ش»:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.