ارزيابي شتابزده كارنامه ظريف

Shargh - - ورزش -

بــه عبارت دیگر، بــه نظر او، در ســازمان وزارت خارجــه، وزیــر در قطب اســت و مجموعــهای از کارشناســان مســتقیما به او متصلانــد. مجموعه نیروی انسانی وزارت خارجه همچنان نشاندهنده جامعــه نمونه کوچکی از دریای نیروی انســانی ایران است. اما به نظر میرسد ظریف مایل نیست همــه ضوابط و مقــررات ناظر بر نیروی انســانی وزارت خارجه را اجرا کند. کارشناســان سیاســی که قلب نیروی انســانی وزارت خارجه هســتند، در گذشــته، برای ارتقا به دبیر اولی و رایزن اولی، لازم بــود در دورههــای تکمیلی و عالی شــرکت کنند و حداقل دو کار تحقیقی ارائه دهند. نوشتن مقاله پژوهشــی اکنون کنار گذاشــته شده است. نتیجه آن اســت که از نوشــتههای ســفرا و دیگر دیپلماتهای ایرانــی، آن پختگی و مطلوببودن اســتدلالها کمتر به چشم میخورد. آنان به زبان فارســی کمتر توجه دارند، درحالیکه نخستوزیر هند در دوره دوم ریاستجمهوری آقای روحانی، موفقیت ایشان را به زبان فارسی تبریک میگوید. بــا همه اینها، به نظر من، جناب دکتر محمدجواد ظریف، یکی از ســرمایههای این کشور است. برای پیشــبرد برنامههای دولت در روابط خارجی، باید به او کمک کرد. امیدوارم این یادداشت کمک کند پارهای از اشکالات مدیریتی وزارت خارجه- که به نظر من رسید و به آنها اشاره کردم- برطرف شود.

*دانشیار سیاستگذاری انرژی در دانشگاه صنعتی شریف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.