روسيه، ايران و تركيه گامهاي حل بحران سوريه را برميدارند

Shargh - - ورزش -

ایرنا:

ولادیمیــر پوتین رئیسجمهوري روســیه با تأکید بــر ادامه همکاري این کشــور ایران و ترکیه بهعنوان بانیان مذاکرات سوري-ســوري در آســتانه پایتخت قزاقســتان، گفت: مســکو، تهران و آنکارا با ادامه مشارکت ســهجانبه خود، گامهاي بعدي حل بحران ســوریه را برميدارند. پوتیــن در گفتوگو با خبرنگاران درباره دیدارهاي خود در حاشــیه اجلاس ســران 20 کشــور صنعتي در هامبورگ آلمان که روز شــنبه پایان یافت، گفت: با تکیه بــر تجربه و کاربرد تجربههای مثبت بهدســتآمده و اتکا بر حسن نیت ایران و ترکیه و البته دولت بشــار اســد در ســوریه، ميتوانیم گامهــاي بعدي را براي حل مســائل این کشــور برداریــم. پایــگاه اینترنتي دفتــر مطبوعاتي ریاســتجمهوري روســیه به نقل از ســخنان پوتین نوشت: روســیه بر ادامه مشارکت با ایران و ترکیه در حلوفصل بحران سوریه تأکید دارد. رئیسجمهوري روســیه گفت: در شــرایط کنوني باید درباره مرزهاي مشخص مناطق امن در سوریه و مسئله تأمین امنیت این مناطق به توافق برســیم. او ادامــه داد: این کار پرزحمت و حتي در نگاه نخست کسلکنندهاي است، اما اقدام بسیار مهم و پرمسئولیتي محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.