تبريك شمخاني به آيتالله سيستاني و حيدر العبادي

Shargh - - ورزش -

روابطعمومــي دبیرخانــه شــورایعالی امنیت ملی: دریابان علی شــمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی، در پیامهایی جداگانه خطاب به حضرت آیتالله سیستانی و حیدر العبادی، نخســتوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، آزادســازی کامل شهر موصل را تبریک گفت. در بخشــی از این پیام آمده است؛ بدونشک تحقق این فتح بزرگ که متعلق به همه مردم عراق است با هدایت معنوی مرجعیت، تدبیر دولت و دلاورمردی و جانفشــانی ارتــش قهرمــان عــراق و نیروهــای داوطلب مردمی )الحشد الشــعبی( حاصل شده و دستاوردی بزرگ در مســیر پایانبخشیدن به حضور و اقدامــات وحشــیانه گروه جنایتــکار داعش علیه ملت عراق است. علی شمخانی تصریح کرد: دولت، نیروهای مسلح و ملت سلحشور ایران اسلامی چون گذشــته ضمن پشتیبانی کامل از دولت و مردم عراق آماده امدادرســانی به آوارگان و آسیبدیدگان جنگ و کمک به بازســازی شهرها و زیرساختهای حیاتی و ضروری این کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.