شرط قطر براي قطع رابطه با ايران

Shargh - - ورزش -

ایسنا:

عبدالله بنحمد العطیه معاون نخستوزیر قطــر در گفتوگو با یک برنامه تلویزیوني ضمن ابراز شــگفتي از اینکه کشــورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فــارس دوحه را به دلیــل روابط محکمش با ایران به حامي تروریســمبودن متهم ميکنند، گفت: دوحه آماده اســت تــا روابطــش را با ایــران قطع کند به شــرطي که تمام کشــورهاي عضو شــوراي همکاري خلیج فارس بر سر یک میز بنشینند و روابط اقتصادي، تجاري و سیاسيشان را با ایران قطع کنند. او همچنین گفت: کســاني که روز پنجم ژوئن یعني روز نکسه )روز اشــغال غزه و بیتالمقدس( را براي قطع روابط کشــورهاي عربي با قطر انتخاب کردند، همان کســاني هستند که باعث نکسه )اشغال غزه و بیتالمقدس( شدند، بنابراین قطر در این روز در برابر تصمیمهاي عجیب و بــدون دلیل به خودش آمد و بیدار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.