رايزني وزيران خارجه آمريکا و عربستان درباره قطر و ايران

Shargh - - ورزش -

تســنیم:

عــادل الجبیر وزیــر خارجه عربســتان سعودي و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره بحران قطر، مقابله با تروریسم و آنچه دخالت ایران در امور منطقه خوانده شــده، رایزني کردهاند. عادل الجبیر در ســخناني گفــت: بیانیه رهبــران گروه 20 که جمعه به تصویب رســیده، کاملا روشــن است و نشــان ميدهد که مقابله با تروریســم و تأمین مالي فعالیتهاي تروریستي تا چه حد براي رهبران جهان اهمیت دارد. او از توافق آشکار رهبران جهان بر سر این مسئله استقبال کرده اســت. او افزود: ما درباره بحــران قطر، مداخلــه ایران در منطقــه و مقابله با تروریسم صحبت کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.