ريابکوف فردا در تهران

Shargh - - ورزش -

ایرنــا:

ســرگئي ریابکــوف معاون وزیــر امور خارجه روســیه فردا )سهشــنبه( به منظور دیدار و مذاکره با ســیدعباس عراقچي معاون حقوقي و امور بینالملل وزیر خارجه کشــورمان به تهران ميآید. به گفته وابسته مطبوعاتي سفارت روسیه در تهران ســفر او یکروزه است و علاوه بر برجام و روند مذاکرات پیشــین، درباره مســائل دوجانبه تهران - مسکو گفتوگو خواهد کرد. گفتني است، کمیسیون مشــترک ایران و 1+5 این ماه در وین در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.