تفاوت جايگاه شوراها در ايران و انگليس

Shargh - - ورزش - محمد توسلی

منتخبین پنجمین دوره شــوراهاي شــهر و روســتا كمتــر از دو مــاه بعــد، جايگزيــن اعضــاي چهارمین دوره شــوراها ميشــوند و براي انجام وظايف خود، با چالشهاي جدي روبهرو خواهند شد. انتخاب شهردار شايســته براي پاسخ به مطالبات و نیازهاي شهروندان؛ ســاماندهي وضعیت موجود، گماردن مديران شايسته پاكدست براي شفافسازي گردش مالي و تأمین فضاي امن، زيســت سلامت و رفاه شــهروندان و... . اما واقعا در چارچوب قانون و ســاختار كنوني مديريت شــهري؛ شــوراها چه جايگاهي دارند؟ آيا ميتوانند پاسخگوي مطالبات مردم باشند؟ براي پاسخگوبودن آنان در قبال شــهروندان، چه تحولی در ســاختار مديريت شــهري ضروري اســت؟ و اين تحول چگونه و در چه فرايندی بهتدريج میتواند شــكل بگیرد؟ راقم اين ســطور، در چند يادداشــت و گفتوگو، كوشش كرده است با تأكید بر اصول قانون اساســي، به الگوهاي تجربهشــده در كشــورهاي توسعهيافته و در حال توسعه و تلاشهای صورت گرفته در دو ســال اول انقلاب، اشارهاي داشته باشــد و ضرورت پیگیري اجــراي لايحه مديريت واحد شــهري را كه از سال 1393 در دستور كار وزارت كشور دولت يازدهم بوده است، مورد تأكید قرار دهد.

در اين يادداشت، مايلم پیامد دو رخداد در وضعیت كنونی مديريت شــهري در كلانشــهر تهران و رخداد مشابه ديگر را در يك كشور اروپايي، مقايسه كنیم.

رخداد اول، حادثه ريزش ســاختمان پلاسكو است كــه همه به خاطــر داريم. در اين حادثــه كه منجر به خسارات جاني و مالي گسترده شــد، همه اركان نظام درگیر آن شــدند: از جمله رياســتجمهور، تعدادي از وزرا، بهويژه مســئولان وزارت كشور و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، نمايندگان مجلس شــوراي اسلامي، مديران شهرداري تهران، اعضای شوراي شهر تهران و بهطور طبیعي و وسیع، رســانهها. اين حادثه آنچنان فضای عمومــی جامعه را متأثر كرد كــه كل مديريت نظام و فضای اجتماعی و ظرفیت كاری همه مسئولان را به خود مشــغول كرد و دولت يك روز عزاي عمومي اعلام كــرد و رئیسجمهــور هیئت ويــژهای را مأمور بررســي اين حادثه و ارائه گزارش ملي كرد و مجلس شــوراي اسلامي رســیدگي به آن را در دستور كار خود قــرار داد. در ايــن حادثه برخــي از اعضاي شــوراي شــهر صرفا عملكرد شــهرداري تهران را مورد انتقاد قرار دادنــد. البتــه در پايان باوجود همــه تلاشهاي صورتگرفته، به خاطر معیوببودن ســاختار مديريت شهر تهران و قوانین و مقررات موضوعه، هیچ شخص يا نهادي مسئولیت اين حادثه را برعهده نگرفت.

اما رخداد دوم، حادثه مشــابهي است كه اخیرا، 24 خرداد، در برج مسكونی 24 طبقه گرنفل لندن رخ داده و اين برج دچار آتشســوزي مهیبی شد و شمار زيادي از مردم كشــته شدند و خســارات زيادي در پي داشت. در اين حادثــه تمام اعتراضات مردم متوجه شــوراي محله كنزينگتون لندن بود كه مسئولیت پاسخگويي به مردم را دارد. در اين حادثه مسئولان شهرداري لندن و مقامات دولت انگلیس، به جز اظهار تأسف و همدردی با خانوادههای آســیبديده، خــود را درگیر اين حادثه نكردنــد، با توجه به اينكه شــوراي محله مســئولیت كلیــه امور را برعهده دارد بايد پاســخگو نیز باشــد. به همین مناســبت معترضان در مركز لندن به ساختمان اداري محله كنزينگتون و چلســی مراجعه كردند و در بیانیهاي خواســتار تحقیق درباره علت آتشسوزي و كمك به بازماندگان اين حادثه شدند و از شوراي محله خواســتند هر چه ســريعتر به وضعیــت خانوادههاي آســیبديده رســیدگي كنند. ميدانیم شوراها در لندن ســابقه 200ساله دارند و خدمات عمومي در شوراهاي محلات و پارلمان شهري بهصورت قانونمند به مردم ســپرده شده اســت و دولت صرفا در مسائل ستادي و ملي حضور دارد.

پــس از حادثــه پلاســكو يادداشــتي بــا عنوان «راهكارهايــي براي پیشــگیري از حادثه پلاســكو» بــه قلم راقم اين ســطور درتاريــخ 19 بهمن 1395 در روزنامه «شرق» منتشر شــد و در آن به ضرورت اصلاح ســاختار مديريت شــهري و راهكارهاي آن، از جملــه پیگیــري و اجراي لايحــه مديريت واحد شهري اشاره شده است تا بهتدريج با اصلاح ساختار مديريت شــهری، با سپردن كار مردم به دست مردم مطابق اصول قانون اساسی، شوراهاي شهر و روستا در جايگاه طبیعي خود قرار گیرند و با اختیارات لازم در مقابل مردم پاسخگو باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.