اعتراض خانواده گلآقا به برپايی مراسم يادبودش با پول بيتالمال

Shargh - - ورزش -

22 تیــر قرار اســت از ســوی اداره فرهنگ و ارشــاد اســلامی فومن، يادبودی بــرای زندهياد كیومــرث صابریفومنــی )گلآقا( در اين شــهر برگزار شــود؛ يادبودی كه در ســالیان گذشته نیز متناسب با شرايط و بودجه مسئولان شهرستانی و اســتانی و ذوق آنها برگزار میشــد؛ دعوت از میهمانان كشوری، سخنرانی مسئولان شهرستانی و استانی، شعرخوانی شاعران بومی و غیربومی، شايد موسیقی ســنتی و احتمالا پذيرايی عمومی و چنديــن احتمال ديگر كه در نهايت، ســرجمع، مراسم با دو، سهساعت بسته میشود و گلآقای فخر فومن میرود تا ســال بعــد همینموقع، تا دوباره اين تسلسل همچنان ادامه داشته باشد.

پاسداشت از يک انســان فرهنگی و ادبی يک سرزمین درواقع پاسداشت از ادبیات و فرهنگ يک سرزمین اســت و در اين گزاره هیچ شكی نیست، اما پاسداشــتی كه متن آن جوهره وجودی مرجع پاسداشت را بهخوبی به همگان معرفی كند. تأثیر گلآقا بر كســی پوشیده نیســت، اما اينبار پوپک صابری، مدير مؤسســه گلآقا اعتراضی نسبت به نحوه برپايی چنین مراسمهايی انجام داده است. او با يادآوری وصیت گلآقا نوشــته است: «گلآقا در وصیتنامه خود با قید تأكید ســفارش نموده كــه خانواده وی همه تلاش و اراده خود را بر اين موضوع هماهنگ كنند كه كسی يا كسانی پس از فقد ايشان مراسمی به هزينه بیتالمال نگیرند.

ايــن وصیتنامه آنچنــان در خانواده مرحوم صابری دارای احترام است كه هربار كه بیاذن و وقوف اين خانواده تمامفرهنگی چنین مراســمی در گوشهای از اين كهنبوم برگزار میشود نهفقط هیــچ بــاری از دوش آنها برداشــته نمیشــود بلكــه خــود را در مقابــل روح آن بزرگوار كه به همینسان ســاده و بیپیرايه زندگی كرد مسئول و بیپاســخ میبیننــد». انگار چند مــاه پیش نیز باوجــود اعتــراض خانــواده مرحــوم صابری و همچنین مؤسســه گلآقا مراســمی شــبیه اين برگزار شــد و هیچ توجهی به خواست و وصیت مشخص و محكم اين عزيز فقید نشد!

پیشنهاد مؤسســه گلآقا اين است: «متولیان فرهنگی فومــن در هماهنگی با خانواده مرحوم صابری بیتوجــه به چنین وصیتــی مبادرت به برگزاری چنین مراســمی نكنند؛ چه اينكه هدف از برگزاری اين مراســم گرامیداشت ياد و خاطره آن بزرگوار اســت و حال اينكه ما با برپايی چنین مراســمی كه با وصیتنامــه آن بزرگوار مغايرت كامــل دارد، گامــی برخــلاف يــاد و خاطــره او برمیداريم و بهطورحتم اين خواســته هیچكدام از ما نیست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.