آبش رو کشيدند چلو شد

Shargh - - ورزش -

پوریــا عالمی:

چنــدروز پیش يک مراســم برگزار شــده برای يادبود عباس كیارستمی و وزير بهداشت هم آمــده و گفتــه از ما میپرســند قضیــه پرونده پزشــكی عباس كیارستمی چی شد؟ بعد خودش دو پاراگراف توضیح داده كه به فارســی ساده میشود: آبش رو كشیدند چلو شــد. آنطوری كه وزير با زبان بیزبانــی توضیــح داده وزير بهداشــت اصولا فقط بــرای افتتاحكردن و قیچیكردن روبــان كاربرد دارد، نه مســائل ديگر. ممكن اســت شــما بگويید وزارت بهداشــت در حــد اداره تمبرباطلكنــی در حــوزه وظايفش اختیارات دارد يا با اينهمه پرونده نفتی كه در دوره گذشــته اتفاق افتاد، همین وزير نفت دوران احمدینژاد الان كجاســت؟ يا وزير آموزشوپرورش كــه در دورهاش آنهمــه دانشآموز توی مدرســه ســوختند... يا همین نعمتزاده دولت روحانی چی؟ میبینید؟ ما ســادهايم كه تا يــک اتفاقی میافتد خِر وزيــر را میچســبیم و فكر میكنیم مثــل فیلمهای هالیــوودی مســئول قضیه اســت. تو رونــد اداری اصلا با وزيــر كاری ندارند. وزير فقــط صبحبهصبح میرود وزارتخانه و ســاعت حضور و غیاب آدمها را چــک میكند و ظهر كارش تمام میشــود و میرود تلويزيون مصاحبه. همین. اين چیزها كه ما میگويیم مثل يک نوع شــهود اســت كــه از حرفهــای وزير بهداشــت درباره كیارستمی بر ما ســاطع شد. شما ببین عباس كیارســتمی؛ چه با خطای پزشكی، چه با مسافرت پزشــک، چه با دستبهدستكردن پزشک، چه با دستبهدستشــدن بیمار بین پزشكان، چه با آفتابگرفتن پزشــک متخصص بیمارستان، همزمان با بســتری بیمار در ســواحل خارج، چــه با آزمون و خطای بیمارستان كه حالا نصف رودهاش رو دربیاريم چیزی نمیشــه كــه... روده درازه... چه بــه هر دلیل ديگــر بهعنوان يــک آيكون و نمــاد از فرهنگ و هنر مســتقل و بینالمللی معاصر تاريخ ايران همینطور قضاقورتكی فوت كرده. بعــدش چه اتفاقی افتاده؟ دكتره كه برگشــته سر كار. بیمارستانه كه داره كارش رو میكنه. نظام پزشــكی هم داره كارش رو میكنه. پزشــكي قانونی هم كه كار غیرقانونی نمیكنه. وزير هم كه میگه من اصلا همین الان رســیدم. اين وسط فقط عباس كیارســتمی بود كه از عمل آخر، هنوز يه تیكههايیش توی بیمارستانه توی كشو مونده و دكتره هم كه داشته آفتاب میگرفته، يادش نیست. خب ما از يادداشــت امروز چه درسی گرفتیم؟ درس گرفتیم اگر اتفاقی برايمان افتاد، نبايد تقصیر را گردن كســی بیندازيم و بايد برويم از پدر و مادرمان شــكايت كنیم كه چرا ما را توی قطب شمال به دنیا نیاوردند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.