روايت عجیب از كهريزك

سردار فودازي گفتههاي مافوقش را نقض کرد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: رئيس بازرسي پليس پايتخت در سال 88 منکر ارتباط ميان بازداشتشــدگان رخدادهاي تير 88 با اراذل و اوباش ســاکن بازداشتگاه کهريزك شده است. منکر بدرفتاري با بازداشتيها شده است. منکر نگهداري 140 نفر در يك فضاي نامناسب شده است. ســردار عليقلي فودازي که مسئول رسيدگي به پرونده بازداشــتگاه کهريزك هم بوده اســت، در گفتوگو با ايلنا ســخناني بر زبان رانده که برخي از آنها کمي تا قسمتي با روايتهاي پيشگفته و حتي محتواي گزارشهاي پروندههاي دادگاههاي کهريزك متفاوت اســت.فودازي در پاســخ به اين پرسش که طبق برخي روايتها پيش از انتقال بازداشتشدگان 18 تيــر 88 برخــي زندانيان خطرنــاک در کهريزک نگهــداري ميشــدند و اين بازداشتشــدگان نيز به ســلولهاي اين افراد خطرناک منتقل شــدند، گفته است: «اصا چنين مســئلهاي صحت ندارد چراکه سلول اين دو گروه از يکديگر جدا بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.