الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

برخــی دکهداران صبحها دير از خواب بيدار میشــوند و مشتريان روزنامه مجبورند از مقابل دکههای بســته عبور کنند. درحالیکه سحرخيزی آنان باعث میشود مشــتريان بهموقــع روزنامه موردعاقهشــان را تهيــه کنند و به محل کارشــان بروند. اميدواريم اين موضوع از ســوی مســئولانی که مسئوليت رسيدگی به دکهداران را دارند، رسيدگی و به آنان يادآوری شود. عرفان از تهران

هــر روز میبينــم کارگرانی کنــار خيابانی پاتوق کردهاند و منتظرند رهگــذری برای نياز ســاختمانی به ســمت آنها بيايند و رزق همسر و فرزند آنها را با خود بياورند و اگر پيدا نشــود آن روز، از روزی خبری نيســت! پس چشــمبهراه هســتند و اگر کســی به سمت آنهــا برود، خواهيد ديــد او را محاصره میکنند. کارگرانی که بيمه نيســتند و چشــمبهراه دستان رهگذری که قوت آنهــا را فراهم کنند. باور کنيد هر روز شاهد آنها هســتم و گاهی میبينم برای اينکه عبور و مــرور پيادهرو را مختــل نکنند، به وســيله مأمــوران انتظامی متفــرق و دوباره در جای ديگری جمع میشــوند. مســئولان گرامی؛ آنها غــذای آن روز خــود را میخواهند. از بيمه يــا ديگر امکانات حرفی نمیزنند؛ فقط غذای آن روز همســر و فرزندانشان را طلب میکنند. حتی نه برای فردا يا فرداهای ديگر که شايد اصا فکر هم نمیکنند! منصور قلیزاده از تهران

چرا برخــی کارفرمايان به جــای اينکه جوانان بــیکار را اســتخدام کنند با دورزدن قانــون، از بازنشســتگان دوباره دعوت به کار میکنند؟ دليل اين بیمبالاتی و بیتوجهی به جوانان چيســت؟ مگر مقام معظم رهبری درباره اين موضوع بهطور اکيــد تأکيد نفرمودهاند که به فکر جوانان باشيد؟

افشين ميرفندرسکی ـ فارغالتحصيل بیکار

چرا تأمين اجتماعی اضافه حقوق فروردين ماه مستمریبگيران را پرداخت نمیکند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.