38 سال تاريخ ايران در «آرل»

مهمترین جشنواره عکس دنیا میزبانی کرد

Shargh - - هنر -

نمايشــگاه 38 ســال تاريخ ايــران در چهلوهشتمين جشنواره عکس ارلن در فرانسه و در غرفه عکاسان ايرانی با حضور وزير فرهنگ و هنر اين کشور و استقبال عمومی افتتاح شد.

در اين نمايشــگاه، عکاسانی چون عباس کوثری، محمــد فرنود، شــادی قديريان، مهــرام مهام، صبا عليــزاده، گوهر دشــتی، ســولماز دريانــی، ابراهيم نــوروزی، آذيــن حقيقی، دانيال خداويســی، ســينا شــيری، هدی امين، مريم تختکشــيان و... حضور دارند. اين جشنواره عکس از قديمیترين و مهمترين جشنوارههای جهانی است که امسال بخش ويژهای را به عکاســان ايرانی اختصاص داده که موضوع آن هم 38 سال زندگی پس از انقلاب اسلامی در ايران است.

در بروشــور غرفه عکس ايرانيان آمده است: قرن بيســتم برای ايران، قرن پرآشوبی بود. در عرض چند دهه، اين کشــور کهن از يک سلســله چندصدساله به يک ســلطنت خودخوانده تغيير مســير داد و در ادامه يک دوره کوتاهمدت از دموکراســی و سرانجام کودتايی غربی را تجربه کرد. نهايتا و از همه مهمتر، در سال 1979 کشــور انقلابی اســلامی را پشتسر گذاشــت. از ميانــه ايــن دوره پرآشــوب و بیثبات، عکاســانی بزرگ بــا عکسهايی بهيادماندنی ســر برآوردنــد؛ عکاســانی چون عباس و رضــا کار خود را از ايران شــروع کرده و در ادامه به سراســر جهان تســری دادند. از خارج از کشــور نيز عکاسانی چون ژيل پرس و بســياری ديگر خود را به ايران رســاندند و عکسهايــی خاطرهانگيز از ايــران ثبت کردند که لحظات تاريخی کشور را به جهان منتقل میکرد.

امســال نيوشــا توکليان، عکاس پرکار ايرانی )و عضــو آژانس عکس مگنــوم( با همــکاری آناهيتا قبائيــان، در رخــداد «ريکونتــس آرل»، مــروری بر عکاســی معاصر ايران بعد از انقلاب داشتهاند. اين نمايشــگاه که «ايران، 38 ســال» نام دارد، گزينشی وســيع و تأثيرگذار از تاريخ تصويری اين کشور است. در کل 62 عکس در اين نمايشــگاه و کتاب گرد هم آمده است. در کنار برخی استادان بنام، تعداد کثيری از تصويرســازان که آثارشــان در اين مجموعه ديده میشــود، بعد از انقــلاب متولد شــدهاند که يعنی بچههای انقلاباند. جوانی آنها نشــانهای اســت از اصالت و قدرت آثارشــان که مجموعهای جذاب از اســتعداد اســت را پديد آورده. در ادامه مقدمهای کوتــاه بر اين نمايشــگاه را به قلم نيوشــا توکليان و آناهيتا قبائيان آوردهايم که امسال در آرل به نمايش درخواهد آمد: «بــرای قرنهای متمادی، شــاعران ايرانی در سراسر دنيا گرامی داشته شدهاند. آنچه به شــعر قدرت میدهد، قابليت گفتن چيزهايی است که مستقيم نمیتوان به زبانشان آورد. شعر نهتنها مــا را به تفکر وامــیدارد بلکه همچنيــن میتواند زبانی اســتعاری و رمزگذاریشــده در دستان منتقد باشد. در ايران، شعر نقشی مرکزی در ظهور فرهنگ خودبيانگری داشته اســت. اتفاقی نيست که کشور ما اينقــدر عــکاس دارد. وقتی ايرانيــان بخواهند خودشــان را بيان کنند، آنهــا از ابزارهايی که تاريخ در اختيارشان گذاشــته، بهره میگيرند. روزگاری اين ابزار شعر بود؛ امروزه ايرانيان از نظير مدرن آن يعنی عکاســی بهره میگيرند. عکاسی مطبوعاتی، مستند و تصاوير هنری حکم شــعر ديداری معاصر را برای ايرانيان دارد. اين دو رسانه )فارغ از فرهنگ فارسی( نيازمند باريکبينی اســت، هرچند اين ابهام ما را به مداقه بيشتر ]در اثر[ دعوت میکند.

تصاويــری کــه در اينجا میبينيد، نــه صرفا زاده رخدادهــای تأثيرگــذار تاريــخ کشــورند و نه صرفا بازنمايانگر زندگی روزانهای که ثبتش میکنند. بلکه اين تصاوير، برآمده ذهن عکاســی هســتند که آنها را ثبت کرده اســت. اين نمايشــگاه نگاهی است به طيف متنوعی از عکاســان، هنرمندان و فيلمسازانی که کوشيدهاند کشــوری را به تصوير بکشند که هنوز درگير انقلاب و جنگ اســت؛ کشوری که حالا تغيير و تحولــی عظيــم و ناگهانــی را تجربــه میکند که پيامدهايش بر ما نامعلوم است.

ايــن زنان و مــردان از هر ســن و ســالی، هم از عکاسی مطبوعاتی و هم از تصاوير صحنهآرايیشده بــه مانند يــک مؤلف بهــره میگيرنــد. آنها چيزی بياننشــدنی را به تصاويری بــدل میکنند که بيانگر نوســتالژی، افســوس، شکســتها، ترديدها و اميد است و از اين طريق، چهره ايران جديد را به نمايش میگذارند. ما مجموعهای مبســوط و گسترده از آثار را انتخاب کردهايم تا ديدی وسيع از ايران را آنگونه که اکنون هســت، عرضه کند. ايران توامان کشوری کهــن و جوان اســت. تاريخی چندصدســاله که به انقلاب اســلامی ختم میشود. اما در جمعآوری اين مجموعــه، ما ثانيهشــمار را بر روی ســال 57 صفر کرديم که آغازگاه دورهای جديد در تاريخ ايران است. ايران، 38 سال ادای احترامی است به فرهنگ شعر ديداری در نزد ايرانيان.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.