77 عکاس به ياد «کيارستمی»

عواید نمایشگاه به بنیاد کودک اهدا میشود

Shargh - - هنر -

نمايشــگاه «يک تکه زندگــی» با نمايش عکسهايی از هنرمندان رشــتههای مختلف هنری افتتاح شد.

گالری ايوان روز جمعه 16 تير با افتتاح نمايشگاه «يک تکه زندگی»، روز بســيار شــلوغی را پشت سر گذاشت. اين نمايشگاه که شــامل 77 عکس از 77 هنرمند اســت با اســتقبال گرم مخاطبــان و حضور چهرههايــی مانند رضا کيانيان، صابر ابر، ســيفالله صمديان، ابراهيم حقيقی و... همراه بود. نمايشــگاه يک تکه زندگی به مناســبت هفتادوهفتمين سالگرد تولد کيارستمی و نخستين ســالگرد درگذشت او به کوشش پـرهام ديدهور تدارک ديده شده و هنرمندانی گرد هم آمدهاند تا به او ادای احتـرام کنند.

روی ديوارهای گالری شــاهد قابهايی يکشکل در ابعادی نزديک به يکديگر هستيم که عکسهايی ســياه و ســفيد را نمايش میدهند؛ اما در ميان اين تابلوهای کوچک فقط يک عکس بزرگ ديده میشود که اثری از عباس کيارستمی است. يادداشتهايی از آيدين آغداشلو، سيفالله صمديان و ابراهيم حقيقی که به مناسبت برگزاری اين نمايشگاه و به ياد عباس کيارستمی نوشته شــدهاند نيز روی ديوارهای گالری ديده میشود.

حضــور هنرمندانی از رشــتههای مختلف هنری يکی از شــاخصههای اين نمايشگاه است و مخاطب میتواند عکسهايــی از هنرمندان نقــاش، بازيگر، فيلمساز و عکاس را در کنار هم ببيند. در طبقه پايين گالری هم بخشــی از فيلم مســتند «76 دقيقه و 15 ثانيه با عباس کيارستمی» ساخته سيفالله صمديان به نمايش درآمد.

پرهام ديــدهور که گردآوری اين آثــار را بر عهده داشــته اســت، درباره نحوه شــکلگيری نمايشگاه «يک تکه زندگی»، گفــت: به نظر من جامعه هنری ايران بايد در اولين ســالگرد درگذشت استاد عباس کيارستمی به شکل شايســتهای به ايشان ادای دين میکرد. ايده برگزاری اين نمايشگاه از همينجا شکل گرفت و با توجــه به اينکه امســال هفتادوهفتمين ســال تولد عباس کيارستمی اســت، از 77 هنرمند برای شرکت در نمايشگاه دعوت کردم.

او با اشاره به اينکه قصد دارد چنين نمايشگاهی را در ســالهای آينده نيز برگزار کند، افزود: يک تکه زندگی با افزايش سالهای زندگی عباس کيارستمی تکرار میشــود، چون پرونده زندگی او بســته نشده و نگاهــی که در جامعه هنــری رواج داد، همچنان تأثيرگذار است؛ بنابراين از سال آينده فراخوانی برای شرکت در نمايشــگاه داده میشــود و هر سال يک هنرمند، به تعداد سالهای عمر کيارستمی به تعداد شرکتکنندگان افزوده میشود.

در اين نمايشگاه آثاری از صابر ابر، کوروش اديـم، مهرداد افســری، آرش اکبری سنه، شروين امداديان، فريدون اميدی، جمشــيد بايرامی، مجيد برزگر، بابک برزويه، غوغا بيات، جعفر پناهی، مريم تختکشيان، حميد جانیپور، رعنا جوادی،اميرحســين حشمتی، بابــک حقــی، ابراهيــم حقيقــی، اوژن حقيقــی، محمد حمــزهای، رامين حيدری فاروقــی، فريدون خســرويان، مرضيه خورســند، فتانه دادخــواه، نادر داوودی، شــهرزاد درفشــه، سعيد دســتوری، علی دقيق، پرهام ديــدهور، ليلا رحيمی، جاويد رمضانی، زروان روحبخــش، روزبــه روزبهانــی، مســعود زندهروحکرمانــی، مريم زندی، مينــا زيوری، مزدک ســپانلو، مجيد ســعيدی، آيين شــاهرودی، افشين شاهرودی، سيفالله صمديان، بيژن صيفوری، گلناز طاهــری، اکبر عالمی، اســماعيل عباســی، کيارنگ علايی، آرزو عميدی، مزدک عياری، جاسم غضبانپور، حسن غفاری، محمد غفوری، نغمه قاسملو، شادی قديريــان، صمــد قربانــزاده، بابک کاظمی، عســل کاظميــان، بهنام کامرانی، ژيلا کاميــاب، علی کريم، کوهيــار کلاری، محمود کلاری، ســام کلانتری، رضا کيانيان، کاوه گلســتان، هنگامه گلستان، محمدرضا ماندنی، ســحر مختاری، مهدی مقيمنــژاد، تهمينه منزوی، مهــران مهاجر، ژوبين ميراســکندری، کاوه نجمآبادی، ساســان نصيری، محمدرضا نوربخش، ابراهيم نوروزی، ســاعد نيــکذات، مرجان وحيد و مهدی وثوقنيا به نمايش درآمده است.

گفتنی است گالری ايوان تمامی فروش کاتالوگ و ســود حاصل از فروش آثار اين نمايشگاه را به «بنياد کودک» اهدا میکند. گالری ايوان در نمايشــگاههای قبلی سهم خود از فروش آثار هنری را به خيريههای محــک، ماموت، نيــکان، کمک، دهشپــور، انجمن حمايت از کودکان کار، مجتمع آموزشــی نيکوکاری رعد و مؤسســه خيريه رفاه کودک و نوجوان اروميه اهدا کرده بود.

نمايشــگاه «يک تکه زندگی» تا 30 تير 1396 در گالــری ايوان به آدرس الهيه، خيابان مهديه، خيابان جبهه، کوچه لســانی، بنبســت حميد، شــماره يک برقرار اســت. علاقهمندان میتواننــد هر روز به جز شنبهها از ساعت 16 تا 20 از اين آثار ديدن کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.